Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna med vänner.

Skapad 2021-01-27 19:51 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Babblarna
Förskola
Babblarna kan inspirera till så mycket och med hjälp av några vänner från våra kända sånger kan det inte bli annat än magiskt.

Innehåll

Var är vi?

De flesta barn på vår avdelning är väl bekanta med Babblarna och visar igenkänning och glädje när de kommer i kontakt med dem. Sång och musik är även det något som fångar vår barngrupp. Eftersom Babblarna även är ett väl genomtänkt koncept som vi kan använda i vår undervisning kommer vi att kombinera dessa två intressen i lek och lärande på Larven.

 

Vart ska vi? 

Vi vill med detta tema stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande. Vi vill använda Babblarna och deras "vänner" från våra kända sånger som inspiration till att utforska omvärlden på olika sätt, via; språk, matematik, naturvetenskap, skapande, rörelse och värdegrund, hela tiden med extra fokus på barnens språkutveckling.

Hur gör vi?

 

 • Vi vill vara medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer när temat fortskrider.
 • "Figurer" ur våra kända sånger hjälper till att ge oss ny inspiration och nya kunskaper
 • Vi stiftar bekantskap med den språkväska där Babblarna finns.
 • Barnen har tillgång till Babblar-figurerna under leken
 • Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess genom fotografier, film och barnens egna alster.
 • Eftersom varje figur i Babblarna symboliserar olika mål i läroplanen, kan de inspirera oss på många olika sätt. Dock kommer fokus på barnens språkutveckling att gå som en röd tråd genom hela temat. Så här ser de olika figurernas "intressen" ut:
          • BABBA symboliserar språk
          • BIBBI symboliserar matematik
          • BOBBO symboliserar motorik och rörelse
          • DADDA symboliserar naturvetenskap
          • DIDDI symboliserar kreativitet och skapande
          • DODDO symboliserar social kompetens 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: