👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 3

Skapad 2021-01-27 23:22 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att studera kartan, lära oss namn på världsdelarna och världshaven. Vi kommer att lära oss några viktiga samhällsfunktioner. Vi kommer att läsa berättelser ur Bibeln, och lyssna till några myter. Vi kommer att lära oss om jordens och människans utveckling, och om livet under forntiden.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Centralt innehåll Lgr 11

Arbetssätt

Vi kommer att
 • - ha gemensamma genomgångar och diskussioner

 • - arbeta med SO-boken och Forntidsboken

 • - arbeta enskilt och i grupp

  - se på film

 • - skriva texter och måla bilder 


Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- ditt arbete och din delaktighet under lektioner 

- om du kan arbeta självständigt och följa instruktioner

- kvalitet och innehåll i dina texter och bilder

- dina faktakunskaper

- din förmåga att resonera och dra egna slutsatser kring historiska begrepp och skeenden gällande de aktuella tidsperioderna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
SO år 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Samhällsfunktioner och yrken
Du kan några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
Berättelser ur Bibeln, och myter
Du känner till innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt någon berättelse om gudar och hjältar i nordisk och grekisk mytologi.
 • SO   3
Samhällsfrågor
Du kan ta del av enkel information och samtala om samhällsfrågor och nyheter genom att framföra synpunkter och ge kommentarer.
 • SO   3
Människans tidiga historia (forntiden)
Du kan till viss del beskriva människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
 • SO   3
Tidslinjer
Du kan till viss del använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp så som stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO   3
Spår efter forntiden
Du beskriver hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck, ex veckodagarnas namn.
 • SO   3
Geografi
Du kan, på ett enkelt sätt, använda karta, jordglob och väderstreck. Du kan våra världsdelar och världshav.
 • SO   3