👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SVA: Sagor

Skapad 2021-01-28 08:38 i Vallåsskolan Halmstad
Att arbetsområde där vi läser olika sagor, lär oss om olika sagor och hur de är uppbyggda. Eleverna skall också avslutningsvis skriva en egen saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Askungen, Hans och Greta eller Snövit känner du säkert igen. Visste du att sagorna som du fick berättat för dig som barn fungerat som avskräckande exempel från början? Sagans ingredienser som goda och onda väsen har också inspirerat oändligt många filmproducenter i modern tid? Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad.Du kommer också få lära dig skillnad på folksagor och konstsagor samt analysera några välkända sagor. Slutligen ska du få skriva en egen saga utifrån den kunskap du fått om sagans många kännetecken och uppbyggnad.

Innehåll

     Syfte: förmågor i fokus

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

     Centralt innehåll

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons.
 • struktur med stavningsregler, skiljetecken.
 • sagor
 • språkliga drag, uppbyggnad, berättarperspektiv. miljö-och personbeskrivningar
 • (skapande av texter där ord; bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg)
 • (texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter)

     Arbetsgång/Undervisningen

 • skapar förförståelsen kring genren sagor genom att reflektera och diskutera olika erfarenheter av sagor.
 • lyssna/titta på/läsa/analysera några olika sagor
 • genomgång kring folksaga och konstsagan samt sagans kännetecken (Spegla språket 7)
 • analysera och urskilja sagans kännetecken enligt EPA-modellen dvs. enskilt i par och alla tillsammans.
 • repetition av sagor med hjälp av PP/genomgång
 • träna på att läsa på, mellan och bortom raderna.
 • genomgång i hur du skriver en saga
 • träna på sagans uppbyggnad och kännetecken genom stafettskrivning i grupp.
 • skriva en saga, i par fram till första utkast (idéplanet)
 • fortsätta skriva sagan på egen hand
 • skriva kamratrespons
 • bearbeta sagan utifrån lärares och kamrats respons
 • utvärdering av arbetsområdet

     Läromedel

 • Spegla Språket 7
 • Jalla A-raka vägen
 • PP
 • Youtube: filmklipp
 • film

     Tidsperiod

 • vecka 4-7 (preliminärt)

     Bedömning

 • läsförståelse/analys av en folksaga+ en konstsaga
 • ev .analysuppgift: film
 • skriva en saga
 • kamratrespons
 • bearbetning av egen text

 

Uppgifter

 • Askungen

 • Askungen jämföra saga

 • Sagor PP: uppstart/skapa förförståelse

 • Sagor PP: genomgång folksaga+konstsaga

 • Folksagan: "Skönheten och Odjuret"

 • Folksagan: "Snövit och de sju dvärgarna":

 • Berättarkurva+ sagoingredienser

 • Folksagor från Orienten

 • Konstsagan: "Den fula ankungen"

 • Instruktion: skriva utkast till saga med kamrat

 • Instruktion: fortsätta saga (enskilt)

 • Förenklad instruktion: skriva utkast till saga med kamrat

 • Instruktion/inlämning: kamratbedömning

Matriser

Sv SvA
Saga: Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt enkla berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser som ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett enkelt sätt
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt utvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt välutvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Sagans dramaturgi är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex.
Sagans dramaturgi är komplex.
Struktur
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Sagan är sammanhängande och har en utvecklad textbindning. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik med sagokänsla
Sagan är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. som passar en saga. .
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Ex. användning av ålderdomliga ord
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Ex. användning av ålderdomliga ord
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt.
Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus används mestadels korrekt
Tempus används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.

Sv SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.