👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag och rätt

Skapad 2021-01-28 09:51 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om om det svenska rättssystemet. Lagar, påföljder, hur processen ser ut från brott till dom. De mänskliga rättigheterna, minoriteter och etiska dilemman kopplade till lagar och brott kommer också att behandlas.

Innehåll

KG 21 Kursdokument   Lag och rätt (Sh)

 

Tidsperiod 
Vecka 4 – 8  

Arbetssätt 

Vi NE-läromedlet och samhällkunskapsboken när vi arbetar med frågeställningar och begrepp. För att för2tydliga kursinnehållet så använder vi också utvalda filmer från Studi.se och uppgifter i NE . Gemensamma genomgångar och diskussioner kring grundläggande centrala begrepp och frågeställningar varvas med formativ undervisning.  Prov genomföras i DigiExam fredag v.8

 

Mål efter avslutat arbetsområde:

Följande frågeställningar och begrepp ska du sträva efter att kunna besvara och förklara så bra som möjligt:

Centralt innehåll ur kursplanen:  Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Vecka 4

NE  Lagar för barn och ungdomar Ge exempel på vad skollagen innebär. Ge exempel på familjelagar. Vad innebär det att vara straffmyndig/straffbar? Vilka rättigheter och skyldigheter har barn som är mellan 12 och 20 år?

Begrepp  skollag, familjelagar, aga, straffbar, straffmyndig

 

NE  Lagar, regler och normer Sammanfatta vad som kännetecknar en rättsstat? Vad innebär rättssäkerhet? Kan du ge exempel på regler? Vad menas med normer? Vad menas med normkonflikter? Vilka är Sveriges äldsta lagar? Ge exempel på straff förr. Vilka skillnader finns det mellan straff förr och idag?

 

Bok   Hur blir lagar till s.103 Vem bestämmer lagarna i Sverige? Varför är ett lands grundlagar viktigare än ändra lagar? Vilka grundlagar har vi i Sverige? Sammanfatta det viktigaste om grundlagarna (s.203-204). Varför ändras lagar ibland? Ge exempel

 

 Begrepp  rättsstat, lika inför lagen, lagar & förordningar, överklaga, grundlag,  rättssäkerhet, regel, normer, normkonflikt, landskapslag, stympning, spöstraff, dödsstraff, offentliga straff, riksdag,  

Att göra  NE-övning: 7.2.4 – 7.2.5 ,   Studi: från ide till lag & Sveriges grundlagar samt Quiz

 

Vecka 5

NE  Brottslighet Vad är det för skillnad på synlig och dold brottslighet? Ökar eller minskar brottsligheten i Sverige? Varför anmäls inte alla brott? Ge exempel. Vilka typer av brott är vanligast bland unga? Finns det någon skillnad mellan hur killar och tjejer utsätts för brottslighet? Har ungdomars brottslighet ökat eller minskat de senaste åren? Vilka påföljder och straff brukar unga få? Varför får unga mildare straff än äldre brottslingar? Vad kan göras för att minska brottslighet bland ungdomar?

Begrepp brott, synlig brottslighet, dold brottslighet, ungdomsbrottslighet

 

Att göra  NE-övningar  7.3.2 – 7.3.5

Bok    Polis och åklagare s.110 – 114 Vad är polisens uppgifter? Vad är en åklagare och vad gör den? Hur fungerar det svenska rättssystemet från misstanke om brott till åtal? Vad gör domstolarna? Vilka personer  är inblandade i en rättegång och vilka uppgifter har de? Förklara begreppen: målsägare, tilltalad, vittne, mened, övergrepp i rättssak, överklaga. Beskriv de allmänna domstolarna

NE  Brott och straff  Vad är en påföljd. Vilka påföljder finns och vad innebär de? Vilken hjälp kan brottsoffer kan få av samhället?

 

Begrepp förundersökning, åklagare, frihetsberövad, gripen, anhållen, häktad, häktningsförhandling, rättegång, åtal, brottmål, tvistemål, målsägande, tilltalad, vittne, ed/mened, övergrepp i rättssak, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, påföljd, böter, dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst, , elektronisk övervakning, fängelse, skadestånd, rättspsykiatrisk vård, , ungdomsvård, kriminalvård, brottsoffer

 

Att göra  Studi: Från brott till åtal, i rättsalen, rättegång, dom faller samt Quiz 1

 

Vecka 6

 • Centralt innehåll ur kursplanen:  De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 •  Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige sam vad deras särställning och rättigheter innebär

 

Bok  FN:s deklarationer och konventioner s 81 - 86  När och varför bildades FN? När antogs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter? Varför? Vad står det i den?  När kom FN:s konvention om barnens rättigheter? Vad står det i den? Varför träffades världens ledare år 2000 och vad blev resultatet? Vem kan man vända sig till när man känner sig diskriminerad?

Vilka är de 7 grupper är skyddade av Sveriges diskrimineringslag? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna? Vilka minoriteter har vi i Sverige? Samerna är vårt urfolk. Vad innebär det? Vilka problem kan urfolken ha i sitt land? Skriv om samernas ursprung, språk, sysselsättning och sametinget

 

NE  Mänskliga rättigheter idag  Ge exempel på hur de mänskliga rättigheterna kränks idag. Vad bestämdes 1949 i Geneve(för att skydda krigets offer/civilbefolkning)? Vilka organisationer arbetar för de mänskliga rättigheterna? Vad har förbättrats fram till idag?

 

Begrepp FN, mänskliga rättigheter, millenniedeklarationen, barnkonventionen, minoritet, urfolk, samer, Genevekonventionen, sameting, Sapmi, Amnesty international, Human Rights Watch

 

Att göra    Läs på sammanfattningen av de 30 artiklarna i teams/filer. Vilka av artiklarna passar in på lag och rätt? Studi – FN och mänskliga rättigheter och diskussion

 

 

Vecka 7

Centralt innehåll ur kursplanen: Vardagliga dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller tex konsekvens- och pliktetik

 

NE  Etik och moral

Vad är etik och moral?  Etiska modeller – Sammanfatta de olika etiska modellerna

 

Att göra  Film – Etik och etiska modeller,      NE övningar 2.2.3 – 2.2.5   Ta ställning 1-3 samt andra diskussioner

 

Hur och när bedömer vi?

Bedömning sker löpande under lektionstid i samband med diskussioner och samtal, feedback i teams samt avslutningsvis med ett skriftligt prov fredag vecka 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9