Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk7-8 vt21: Språkbruk - Varför talar vi som vi gör?

Skapad 2021-01-28 09:56 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Nu kommer vi att arbeta med Språkbruk. Vi kommer att studera att det finns flera språk i språket och att svenskan kan vara olika för olika människor. Det finns t.ex. dialekter, slanguttryck, svordomar, minoritetsspråk och manligt/kvinnligt språk.. Du kommer att få ta reda på hur det ser ut i ditt modersmål. Du kommer att få göra en muntlig redovisning av ett ämne du valt.

Innehåll

 Preliminär tidsplan: 

 

v. 5

Måndag - På distans . Du tittar på  "Plugga bättre" som ligger i flödet på Cassroom SvA 8.

Torsdag - Alla i skolan

 • Introduktion till momentet (ppt)
 • Presentation av uppgiften .

Fredag- Genomgång PP.

 

v. 6

 

 • Hitta material om ditt ämne
 • Göra 2 slides till en Power Point med bilder + stödord.
 • Källor ska redovisas längst ner på varje slide med liten text.
 • Du skall föra resonemang om ditt ämne och koppla ihop det  med ditt modersmål.
 • Tänk på att du skall jämföra och beskriva likheter och skillnader

____________________________________________________________________________________________________________

v. 7

Fortsätt hitta material till ditt ämne.

v. 8

Sportlov

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

v. 9

 

 • Material = Vara klar
 • Power Point = Vara klar med sina slides och korrekt källhänvisning
 • Träna på redovisning av Power point

 

v.10

 

 • Examination - redovisning av Power point
 • Slang och svordomar
 • KAHOOT-test på dialekter, minoritetsspråk, invandrarsvenska, slang och svordomar

______________________________________________________________________________________________________________

v.11

 

Läsförståelsetest

 

Ordförrådet - Det viktigaste vi har!

 • Arbeten tillbaka, kontrollera unikum/matriser
 • Prata betyg 

______________________________________________________________________________________________________________

Ämnen och grupper

 

 

Grupp 1. Dialekter

Dialekter, vad är det? Exempelvis skånska, gotländska, göteborgska, norrländska dialekter, dalmål, värmländska (dela upp dialekterna mellan er) Vilka likheter och skillnader finns mellan dialekterna? Varför finns dialekter i Sverige? Finns det dialekter som är svårare att förstå än andra? Varför? Visar språket någon identitet? Gör kopplingar till ditt modersmål.

 

Grupp 2. Minoritetsspråk

Minoritetsspråk, vad är det? Finska, Samiska, Jiddisch, Romani chib, Meänkieli. När och varför blev dessa språk officiella minoritetsspråk i Sverige? Vad har officiella minoritetsspråk för rättigheter jämfört med andra mindre språk som finns i Sverige? Visar språket någon identitet?Gör kopplingar till ditt modersmål.

 

 

Grupp 3. Rinkebysvenska, förortssvenska, invandrarsvenska, blattesvenska. Vad är det? Betyder det samma sak? Vad kännetecknar språken? Hur låter det? Pratar alla invandrare i Sverige samma invandrarspråk? Var kommer orden och uttrycken ifrån? Visar språket någon identitet? Gör kopplingar till ditt modersmål.

 

 

Använd er av stödfrågorna men hitta även annan relevant information.

 

 

 

 

Exempel på material att jobba med

 

 • Använd internet som källa. Sök information och tänk på att vara källkritiska  (samtliga källor ska redovisas på varje slide i er powerpoint) 
 • "Portal svenska 7-9" som finns inscannad som uppgift i unikum
 • www.studi.se. 

 

 

Hur mycket material behövs?

 

Det ska räcka till två slides per elev.

Ha gärna med bilder som gör presentationen lättillgänglig och mer intressant.

Gör materialet tydligt så att det är lätt för era klasskamrater att förstå det ni berättar om.

Använd endast några få ord på varje slide (inga hela meningar) och berätta kring stödorden mer utförligt under redovisningen.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vad bedöms?

 

 • Din muntliga framställning med hjälp av ppt
 • Dina kunskaper om ditt expertområde .
 • Dina kunskaper om olika dialekter, minoritetsspråk och invandrarsvenska som du lärt dig av dina kamraters redovisningar, samt slanguttryck och svordomar (test i Kahoot)
 • Läsförståelsetest

 

Uppgifter

 • Introduktion till språkbruk

 • Vikten av ett rikt ordförråd

 • Minoritetsspråk och dialekter

 • Svordomar och slanguttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVA-matris Arbetsområde Språkbruk - Språk i språket.

F
E
C
A
LÄSFÖRSTÅELSE
Läsförståelseuppgift
 • SvA
Eleven behöver träna på att sammanfatta texter och att kommentera centrala delar utifrån tidsaspekter och orsakssamband.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
SKRIVA TEXTER
Stavning, skiljetecken, grammatik, examineras vid läsförståelsen
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med välutvecklad textbildning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
SÖKA, VÄLJA UT, SAMMANSTÄLLA
Källkritik examineras under arbetet med sin ppt-slide
 • SvA
Eleven behöver träna på att söka, välja ut och sammanställa information med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
SAMMANSTÄLLNINGAR
Källkritik examineras under arbetet med din ppt-slide
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva enkla sammanställningar med fungerande kunskapsrelaterat språk, struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
KOMBINERA TEXT, ESTETISKA UTTRYCK & MEDIER
Välja passande bilder och layout till din ppt-slide för att göra informationen tydlig för den som tittar och lyssnar
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier för att förtydliga, förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
Tala tydligt och genomtänkt vid redovisningen av er ppt och visa att du förstår det du pratar om
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna mer på att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur, innehåller och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
SVENSKA SPRÅKET, VARIANTER, SKILLNADER, LIKHETER
Ha kunskap om den dialekt, det språkbruk som du ansvarar för under arbetet
 • SvA
Eleven behöver få ökad förståelse för språkliga varianter inom svenskan och svenska språkets tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: