👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B, åk 1

Skapad 2021-01-28 11:43 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Terminsplanering för materialet Favorit Matematik 1B. Planeringen inkluderar en matris från Heja.
Grundskola 1 – 3 Matematik
I "Favorit Matematik" är varje arbetsområde anpassat för att alla elever ska kunna träna på sin nivå. Utöver boken använder vi laborativt material, övar på Ipad och spelar spel. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100. 
 • Att markera tal på tallinjen 
 • Fler, färre och lika många
 • Att räkna addition och subtraktion.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer. 
 • Olika räknestrategier
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Lösa textuppgifter
 • Matematiska likheter
 • Geometriska figurer. 
 • Vinklar
 • Längd, centimeter
 • Klockan, analog: hel och halv timme.
 • Talmönster.
 • Stapeldiagram
 • Sannolikhet med tärning
 • Enkla räkneberättelser.
 • Matematiska begrepp

 

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Hur du ska lära dig: 

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Resonera kring begrepp.
 • Lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.

 

Du får visa vad du kan:

 • vid gemensamma diskussioner.
 • vid enskilt arbete och i grupp/par-arbete.
 • Vid genomgångar.
 • I arbetsboken.
 • Summativt prov i slutet av varje kapitel. 

Bedömning - Se matris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Ämnesmatris matematik 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/mer än godtagbara kunskaper
Lösa matteproblem
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till.
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till.
Välja metod
Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Använda begrepp
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Beskriva begrepp
Du håller på att beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Samband mellan begrepp
Du tränar på att ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Taluppfattning
Du övar på att beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.
Tal i bråkform
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
Geometri
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer. Du jämför figurerna och beskriver deras läge.
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer. Du jämför figurerna och beskriver deras läge.
Proportionella samband
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel hälften och dubbelt. Du använder det i situationer som du känner igen.
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel hälften och dubbelt. Du använder det i situationer som du känner igen.
Göra beräkningar
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.
Välja metoder
Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Huvudräkning
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar.
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar.
Skriftliga beräkningar
Du kan välja och använda enkla skriftliga metoder för att beräkna addition och subtraktion.
Du kan välja och använda enkla skriftliga metoder för att beräkna addition och subtraktion.
Likhetstecknet
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Konstruera geometriska figurer
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Enheter
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Beskriva lösningar
Du kan kan beskriva och berätta på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Du kan kan beskriva och berätta på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Statistik
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Diskutera matematik
Du kan diskutera hur man väljer metoder och räknesätt. Du kan diskutera slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar. Du kan resonera om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera hur man väljer metoder och räknesätt. Du kan diskutera slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar. Du kan resonera om resultaten är rimliga