👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk läsåret 20/21

Skapad 2021-01-28 13:36 i Förslövs skola F-9 Båstad
Denna kurs läses parallellt med "Nyanlända - Vardagssvenska - steg 1" med fokus på att fördjupa elevernas läs, skriv och talfärdigheter.
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar vidare med att stärka språket inom förmågorna läsa, skriva och tala. Vi arbetar mot målen i årskurs 6 i kombination med några av målen mot åk 9 i svenska som andraspråk.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du visar att du kan skriva allt längre texter om olika ämnen och  i olika texttyper. 
 • Du visar att du kan läsa olika texttyper, t ex berättande texter och enkla tidningstexter.     
 • Du visar att du kan läsa, förstå och återberätta innehållet utifrån valda texter/lättlästa böcker.
 • Du visar att du kan förstå talad svenska och återberätta innehållet utifrån frågor. 
 • Du visar att du kan föra enkla resonemang om skönlitterära texter och TV-serier. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa

Din förmåga att skriva

Din förmåga att tala

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Följande material:

 • Läroboken Språkkraft   4-6
 • Läroboken Entre åk 7-9
 • Läsloket åk 1-3 samt åk 4-6
 • Tummen upp åk 1-3, 4-6, Sva, utvalda texter
 • Lättlästa skönlitterära böcker
 • Interaktiva övningar på nätet

Under lektionerna kommer du att få träna på:

 • Att bygga upp ditt ordförråd med begreppskort och därmed träna på att använda ordet på många olika sätt utifrån ordens drag. 
 • Att berätta muntligt och i skrift om olika händelser samt diskutera olika texters innehåll.  
 • Berätta och resonera på svenska utifrån olika texter och bilder.
 • Att få möjlighet att diskutera .
 • Att läsa lättlästa böcker/texter och skriva enklare skönlitterära texter samt sakprosatexter utifrån texttypernas specifika uppbyggnader. 
 • Att bli säker på ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i samband med praktiska och teoretiska övningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Kunskapskrav svenska åk 1-9

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Du kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter (åk 1) genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Med stöd av bilder eller frågor kan du uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera dig själv.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter (åk 3) med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar (åk 6) med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
I samtal om texter som du lyssnat till kan du utifrån egna erfarenheter föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och jämföra detta med egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva texter generellt
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Ge omdömen och bearbeta
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kombinera och levandegöra
Genom att kombinera text med bilder så att bild och text samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med bilder så att bild och text samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Samtalen
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Muntliga instruktioner / muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkliga missförstånd - strategier
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.