👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa

Skapad 2021-01-28 16:18 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 9
Möjlighet till lek och fysisk aktivitet i idrottshallen under fritidstiden.

Innehåll

Nuläge

Att leka och röra sig är viktigt för alla barns hälsa. Vi ger eleverna möjlighet att följa med till idrottshallen och på olika sätt vara fysiskt aktiva under en eftermiddag i veckan. 

Långsiktiga mål utifrån syfte/målen?

 • Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek och rörelse.
 • Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter 
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Mål/Syfte

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

•  röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Centralt innehåll

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

• Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

• Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har en gång i veckan möjlighet att gå med till idrottshallen. Aktiviteten får eleverna reda på innan och väljer därefter om de vill gå med. Det är olika aktiviteter och olika upplägg under månadens gång, för att kunna locka elever på olika sätt att vara fysiskt aktiva. Det finns tillfälle där eleverna demokratiskt får rösta fram dagens upplägg, möjlighet till elevstyrda aktiviteter, lekar kopplat till tema, förutbestämda aktiviteter som hinderbanor eller att eleverna ska få prova på specifika fritidsaktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -