👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikområdet - VT-21

Skapad 2021-01-28 20:05 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Matematikområdet - Prioriterade Mål

VAR ÄR VI?

Vi fortsätter vårt arbete inom matematik då vi fortsatt ser nyfikenhet, lust och behov i barngruppen. Vi ser en utveckling från höstterminens matematiksamlingar och kommer fortsätta i detta spår.

 

VART SKALL VI?

Vi vill ge barnen en fördjupad förståelse för det grundläggande innehållet inom matematiken. Vi ska fortsätta utmana barnen i deras förmåga att reflektera och diskutera, vi ska ställa utmanande frågor, namnge begrepp och vara delaktiga i barnens lärprocesser. Vi vill skapa en tydlighet kring matematikens olika områden samt beskriva hur vi aktivt jobbar med dem för att ge barnen goda förutsättningar att lyckas. Vi vill på ett naturligt sätt få in matematiken i verksamheten och i barnens vardag genom att poängtera och belysa syftet för barnen. Med stöd av Läslyftet skall vi öka vår förståelse kring hur bilder, symboler och muntlig och kroppslig kommunikation kan främja barns matematiska utveckling. 

 

VÅRT MÅL ÄR ATT FÖRSKOLAN SKA GE VARJE BARN MÖJLIGHET ATT:

-        upptäcka matematik genom att pedagoger använder sig av kommunikation och dialogiska samtal som verktyg.

-        urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen.

-        föra och följa matematiska resonemang när de undersöker och reflekterar kring texter och bilder

 

HUR GÖR VI?

Aktiviteter & förhållningssätt

 • Dialog, samtal och kooperativt lärande är grunden i undervisningen.

 • Vi upptäcker matematiken i vardagen tillsammans med barnen och vi är nyfikna på och fångar upp och bygger vidare på barns hypoteser och tankar kring matematik.      

 • Matematik-promenader

 • Tillsammans med barnen uppmärksammar vi matematiken i barnlitteraturen

 • Vi undersöker relativa begrepp med barnen

 • Vi tillrättalägger våra miljöer så att de främjar språk- och matematikutveckling

 • Vi skapar förståelse för geometriska former med hjälp av resonemang och kroppslig kommunikation.

 

Vi på avdelningen Valö ska ha ett medvetet tänk kring matematiken i verksamheten där även Läslyftet kommer spela en stor roll. De matematiska upplevelserna ska vara lustfyllda och samtidigt lärorika för barnen. Genom arbetet med Läslyftet kommer vi ta del av aktuell forskning och litteratur som förhoppningsvis kommer utveckla och stimulera vårt arbete. Vi uppdaterar oss genom Förskoleforum en gång i månaden som en inspirerande plats att ta del av aktuell forskning och nytt material. Bishops sex matematiska aktiviteter är ett intressant material som vi dels utgår från. Material ska alltid finnas tillgängligt som exempelvis stenciler, pärlor, timglas och pussel och vi använder ett medvetet språk och benämner begrepp tillsammans med barnen. Vi ska ha ett medvetet förhållningssätt i planerade och spontana situationer. Genom att synliggöra de olika områdena för oss själva samt utgå från barnens intresse skapar det en medvetenhet kring vad vi behöver utveckla mer i den pedagogiska verksamheten. Vi kommer en gång i veckan ha en planerad matematiksamling i tre olika grupper. Vi arbetar också  med årstiderna och vad förändringen innebär för oss. Tim och Isabelle är fortsatt delaktiga i vårt arbete.    

 • SORTERING/KLASSIFICERING

Lägger mycket fokus på leken och olika uppmaningar som ska stimulera barnens förmåga att sortera och klassificera. Inomhus har vi material som kan locka till framförallt sortering men detta sker också dagligen när vi plockar undan och sorterar vårt material. Gemensamt går vi med barnen till återvinningen där vi också fokuserar på sortering. Vi kommer i de individuella grupperna lägga fokus på att barnen ska få sortera olika material. Det kan till exempel vara genom att para ihop olika föremål baserat på färg och form. Vi fortsätter också höstterminens arbete med begreppen stor/liten.

 

 • RUMSUPPFATTNING

Lägger mycket fokus kring detta område på våra promenader samt på vår gård. Det är viktigt att barngruppen ges möjlighet att själva får utforska närområdet med sin kropp och att vi finns stöttande bredvid och pratar dels om lägesorden avstånd, bredd och orientering. Vi måste utmana barnen i att orientera sig i vår närmiljö och våra tisdagar är ett ypperligt tillfälle. Varje måndag har vi dessutom tillgång till gympasalen där barnen utmanas i sin rumsuppfattning genom olika typer av banor och redskap där deras kroppskontroll får chans att utvecklas.  

 

 • MÖNSTER

Fortsätta med vårt material som finns framme som t.ex.pärlplattor och plusplus. Vi fortsätter vårt arbete med att låta barnen pärla utefter ett mönster. Fokus på att inspirera och locka barnen att skapa mönster, resultaten är inte i fokus utan arbetsprocessen. 

 • GEOMETRI

Arbetar med geometriska former, i nuläget kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. De geometriska formerna är i fokus under våra matermatiksamlingar - barnen får träna på att sortera utefter en instruktion. Vi uppmärksammar formerna på våra promenader men målet är att även få in leken med formerna i vår uteverksamhet på gården och i gympasalen.. Formjakt – låta barnen dokumentera ute/inne. 

 

 • MÄTNING

Vi arbetar med mätning främst genom att ha ett medvetet förhållningssätt i barnens vardag. Vi försöker vara noggranna med att benämna begrepp och uppmärksamma barnens spontana tillfällen där mätning blir en del i leken. Detta område behöver utvecklas - leta inspiration från Förskoleforum.

 

 • DE FYRA RÄKNESÄTTEN/PROBLEMLÖSNING

Fortsätter att jobba med ”stapel-materialet” med prickar och siffror, främst individuellt för att lägga fokus på den enskilde individen. Använder begreppen plus, minus och antal. Vi har ett medvetet förhållningssätt och försöker använda begreppen i den mån vi kan. Efter höstterminens Läslyft förtydligades också vikten av att vi samtalar med barnen om innebörden av begreppen - detta för att skapa ett sammanhang.

 • TAL & ANTAL

Fokuserar på tallinjen först och främst. Vi kommer använda oss av olika tärningar för att introducera siffror och antal. Detta ligger främst i fokus under våra matematik-samlingar.

 • TID

Ha klockor och timglas synligt i verksamheten för att skapa nyfikenhet och intresse. Låta barnen leka och undersöka klockorna samt reflektera kring begreppet tid. 

Vi använder oss av klockor på dagsschemat som barnen kan titta på för att tydliggöra för dem när exempelvis vi äter lunch och mellanmål. Låta barnen skapa egna klockor?

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18