👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL-Språklig medvetenhet

Skapad 2021-01-29 07:56 i Stenhamra förskola Ekerö
Förskola
Genom medvetna val i vår undervisning ge alla barn de bästa villkoren till lärande som ger dem bättre förutsättningar och verktyg till att utvecklas till självständiga och nyfikna individer.

Innehåll

Kunskaper att utveckla:

känna igen sitt namn
kunna skriva sitt namn
• känna igen de flesta versaler och gemener
uthållighet
fonologisk medvetenhet, (rim, stavelser..)
läsriktning
känna igen de flesta bokstäver och hur de låter
dela upp och sätta samman ord med bokstäver
utveckla sin förmåga att prata och diskutera om böcker och sagor

 

Förmågor att utveckla:

 • lärstrategier
 • uthållighet
 • förmågor till lärande

 

Konkretiserade mål:

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • starta och slutföra en utmaning
 • rim(fonologisk medvetenhet)
 • skriva sitt namn
 • bokstavsljud
 • uthållighet
 • utveckla lärstrategier och förmågor till lärande
 • självständighet
 • förståelse för eget lärande
 • ta hjälp av varandra
 • versaler, gemener

Barnet ska efter detta självständigt:

• skriva sitt namn
• rimma
• slutföra en utmaning
• starta en utmaning
• prata och diskutera om böcker och sagor
• samtala om egna händelser

 

Arbetsmetoder/undervisning pedagogerna:

 • grit
 • uthållighet
 • utmana barnen vidare
 • scaffholdning

Barnen kommer att få på olika sätt arbeta med (aktiviteter):

• bokstäver
• rim
• sammansatta ord 
• spela spel
• pussel
• sant/falskt
• boksamtal
• skapa böcker
• UR-program
• sjunga
• munmotorik 
• träna finmotorik
• läsa böcker
• Blue bots/Ikt
• skapande

 

Uppföljning-analys:

Metakognitiva frågor:

 • Vad tänkte du i början?-Vad tänker du nu?
 • Vilka metoder/strategier använde du/ni?
 • Hur har din tanke påverkats?
 • Vem påverkade dig?
 • Vad lärde du dig?
 • Kan du lära av något misstag?
 • Vad kan du ta med till nästa gång

 

 • Vad fungerar bra och varför?
 • Vad grundar du ditt antagande på?
 • Vilka aktiviter har ni gjort?
 • Vilken förändring har ni sett i barngruppen utifrån aktiviteten?

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18

Matriser

Test2-Språkmedvetenhet

Visar intesse
Visar viss förståelse
Visar förståelse
Visar förmåga
Aspekt 1
Metaspråklig uppmärksamhet/medvetenhet
 • Lpfö 18
Känner igen första bokstaven i sitt namn Upprepar rim och ramsor Nonsensrim Visar intresse för ordbilder
Kan vissa bokstäver Kan skriva sitt namn med hjälp Rimmar med viss hjälp, upprepar rim Känner igen ordbilden på sitt namn Delar upp orden i stavelser
Känner igen hur de flesta bokstäver låter Kan skriva sitt namn med viss hjälp Rimmar utan hjälp Skriver enklare ord med hjälp av ordbilder Delar upp och sätter samman ord i ljud Känner igen läsriktning
Kan alla bokstäver och vet hur de låter Kan skriva sitt namn själv Kan rimma och komma på nya rim Skriver enklare ord själv Kan ta isär och sätta ihop ord på egen hand Ljudar samman ord Skillnader och likheter, gemener och versaler Skrivriktning Kan urskilja första språkljudet i ett ord Kan ange vad som står i ordbilder
Förståelse
 • Lpfö 18
Visar hur böcker fungerar Samtalar om det som händer, ex ber om mat Tolkar bilder Tolkar enklare berättelser Benämner föremål i sin vardag
Samtalar om det som händer, ex ber om mat med flerords meningar Tolkar bilder, tecken och symboler Tolkar enklare berättelser och kan fråga om vad som händer Benämner föremål i sin vardag på ett adekvat sätt Talar med hela meningar
Berätta en historia eller en upplevelse med inledning-handlin-slut Kommunicera budskap och avläser budskap från andra Bidrar med ideer i samtal om texter Lägga bilder i berättarordning
Förutspår vad som ska hända i en berättelse Kan konstruera en berättelse med en röd tråd och handling För enkla resonemang om texters innehåll med andra Kan förstå en enklare instruktion
Språkglädje och använbarhet
 • Lpfö 18
Visar uppmärksamhet och intresse vid högläsning. Använder låtsasläsande i sina lekar
Experimenterar spontant med språket, ord, ljud, Berättar berättelser om sig själv och andra
Experimenterar spontant med språket, ord, ljud, bokstäver Berättar berättelser om sig själv och andra i drama och lek
Skriver spontant egna kortare berättelser eller meddelanden med viss hjälp Diskuterar innehållet i högläsning spontant utifrån egna erfarenheter Använder högläsningens inehåll spontant i egna lekar