👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smittar, smittar inte

Skapad 2021-01-29 09:13 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Förskola
Vi har observerat att barnen pratar om kroppen och om olika sjukdomar. Corona, fotvårtor, handvårtor, avstånd, närhet m.m. Smittar eller smittar inte. Barnen påverkas av samhället och vi möter upp tankar och funderingar med denna planering. Förutom att lära oss om vad som kan göra oss sjuka, så lär vi oss hur vi kan hålla oss friska!

Innehåll

5 förmågor att utveckla från mål från läroplanen för förskolan som vi arbetar med i denna planering

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att

1. utveckla sin kroppsuppfattning 

2. utvecklar förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 


”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att

3. utveckla förmåga att lyssna på andras uppfattningar

4. utvecklar förmåga att reflektera över andras uppfattningar

5. utvecklar förmåga att ge uttryck för egna uppfattningar 

 

 

 

1. Vart ska vi?

Målkriterier, förväntat nyläge, indikatorer

Vårt mål är att barnens frågor och nyfikenhet ska driva oss framåt och att undervisningen inom detta fokusområde ska leda till att barnen får nya kunskaper om kroppen, de sjukdomar de vill veta mer om, samt en förståelse för hur kroppen, hälsa och sjukdomar hänger ihop.

Indikatorer på att vi nått vårt önskade nyläge är;

När vi; 

1. har gett förutsättningar för barnen att utveckla sin kroppsuppfattning (i samband med sjukdom och smitta)

Vi har utfört;

 • Ge varje barn faktakunskap om kroppen, om immunförsvaret och om sjukdomar de vill veta om. 
 • Vi iordningställer en utbildningsmiljö som inspirerar till doktorslek

 

Barnen gör, förslag på hur vi ser att barnen lär och utvecklas;

 • Vi pedagoger är observanta på barnens olika uttryckssätt som kan visa på ett förändrat kunnande genom att barnen leker och pratar om sina kroppar, kroppens funktioner och om olika sjukdomar.

 

2. har gett barnen förutsättningar att utveckla förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande

Vi har utfört;

 • Ge varje barn varierade förutsättningar för att få en förståelse för hur kroppen fungerar och hur man tar hand om sin kropp på bästa sätt för att hålla sig frisk (kost, livsstil, relationer, fysisk aktivitet etc.)
 • Pedagogernas förhållningssätt är viktigt i alla våra vardagsaktiviteter. Vi pedagoger sätter ord på vad som är viktigt för kroppen till exempel vid handtvätt före måltid och vid toalettbesök, om kostens betydelse för kroppen och när vi har uteaktiviteter eller rörelse av olika slag. De skapar förutsättningar för barnen att få en förståelse för det vi pratar om i ett meningsfullt sammanhang.

 

Barnen gör, förslag på hur vi ser att barnen lär och utvecklas;

 • tvättar sina händer och eventuellt benämner varför det är bra
 • återhämtar sig på "vilan" och eventuellt benämner varför det är bra
 • är nyfiken på varierad kost och eventuellt benämner varför det är bra
 • strävar efter att vara en bra kompis, eftersom välbefinnande kommer också av goda relationer
 • vill delta i gemensamma och spontana rörelselekar


3. utveckla sin förmåga att lyssna på andras uppfattningar

Vi har utfört;

 • Vi skapar förutsättningar till att varje enskilt barn att få ett intresse för att lyssna till andras uppfattningar genom exempelvis samtals- och reflektionsgrupper och genom att leka lyssnalekar. 
 • Vi utvecklar en gemensam samtalskultur bland barn och vuxna där allas röst väger lika och är viktig

 

Barnen gör, förslag på hur vi ser att barnen lär och utvecklas; 

 • lyssnar på andras tankar, idéer och teorier

4. utveckla sin förmåga att reflektera över andras uppfattningar

Vi har utfört;

 • Vi skapar förutsättningar för varje enskilt barn göra sin unika röst hörd. Uppmuntrar barnen att fundera kring om vi tänker lika eller om vi tänker olika. 

Barnen gör, förslag på hur vi ser att barnen lär och utvecklas;

 • Barnen kommenterar och ställer frågor om andras tankar, idéer och teorier

 

5. utveckla sin förmåga att ge uttryck för sin egen uppfattning

Vi har utfört;

Vi skapar förutsättningar för barnen att uttrycka sin egna uppfattning om sina funderingar genom olika uttrycksformer såsom samtal, lek, skapande och rörelse.

 

Barnen gör, förslag på hur vi ser att barnen lär och utvecklas;

 • I skapande, lek och rörelse deltar barnen deltar i planerade och spontana aktiviteter.
 • I gemensamma och enskilda samtal ger barnen uttryck för nya tankar och funderingar.

1. Vart är vi?

Genom observationer och samtal med barnen har vi pedagoger uppmärksammat deras frågor och intresse för kroppen och dess sjukdomar.

Vi plockar ut delar av tre läroplansmål utifrån detta intresse att arbeta med;

 

1. Utveckla sin kroppsuppfattning

 • barnen pratar om Corona. De pratar om smittar eller smittar inte. De berättar om olika kroppsdelar som gör ont, de får sår och vill ha plåster. De springer, hoppar, skuttar och dansar och säger "kolla!"

2. Utvecklar förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa/välbefinnande

 • barnen visar intresse för olika maträtter, påklädning för kallt väder, de gör gympa, de återhämtar sig på vilan och frågar varför man ska det. 

3. Förmåga att lyssna på andras uppfattningar 

 • barnen deltar i samling, räcker upp handen och väntar på sin tur, de behöver stöttning. Barnen leker och arbetar för att komma överens i leken. Barnen frågar vem hämtar dig idag? På samlingen. 

4. Förmåga att reflektera över andras uppfattningar

 • barnen benämner vad någon annan sa och uppmuntras till att göra egna ställningstaganden och val - hur tänker du? tycker ni lika? olika? 

 

5.Förmåga att uttrycka sin egen uppfattning 

 • barnen berättar och säger vad de vill

 

2. Hur gör vi?

Eftersom Måsen är en språkintegrerad förskoleavdelning så lägger vi ett särskilt fokus på språkperspektivet. Hur gör vi undervisningen tillgänglig för alla barn? Vi använder oss av bildstöd, anpassat taltempo, riktad kommunikation, inkluderar Karin med veckans tecken  etc. Genomför eventuellt undervisningsstunder flera gånger i repetitivt syfte. Nya moment kräver förförståelse av vad som komma skall, då kan fokus ligga på inlärning istället för att försöka förstå sammanhanget etc. 

 

Vi kommer arbeta i olika grupper kommer vi göra tankekartor tillsammans med barnen för att få reda på deras förkunskaper och vad de vill lära sig mer om.

Digitala verktyg vi kommer använda oss av är film, samt på lärplattan Appen om kroppen. Även genom att fotografera arbetet. 

Vi kommer att använda oss av väggdokumentation, samt dokumentera i lärlogg för grupp och för individ.Vi kommer att arbeta i olika grupper med barnen efter deras intresse och behov. Vi gör tankekartor med barnen för att få fatt på vad de kan och vill lära sig;

Tankekarta 1; Vad kan vi om sjukdomar?

Tankekarta 2; Vad vill vi lära oss om sjukdomar?

Tankekarta 3; Hur tar vi reda på det?

Tankekarta 4; Vad har vi lärt oss?

 

Uppstart; filmen från Bacillakuten på svtplay.

 

Exempel på frågor att ställa, reflektera, ifrågasätta, samtala kring;

varför vilar vi?

varför äter vi?

varför sover vi?

varför leker vi?

 

varför tvättar vi händerna?

varför har vissa munskydd?

hur går smitta till?

vad smittar?

vilka bakterier är onda?

vilka bakterier är goda?

 

saker att samtala om

har du varit sjuk

har du gjort dej illa

när mår du bra

vad gör dej glad, ledsen, arg

hur kan vi få andra att må bra, människor, djur, samhälle

vad är smitta

vad är Corona

 

Vi använder skapande, dans, musik, rörelse, lekar för att kunskap genom kroppen och görandet ger goda resultat. 
Vi utgår bland annat från Deweys teori om lärande som utgår från begreppet ”learning by doing” samt Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för lek, lärande och utveckling genom att utgå ifrån teorin om multipla intelligenser så som auditivt, visuellt, kinestetisk lärande och kopplar på olika sätt för barnen att erövra ny kunskap. Vi är alla olika och lär olika! Eller annorlunda uttryckt, barn har hundra språk och förskolan är en plats där alla språk ska ges förutsättningar att mötas (Reggio Emilia). 

Vi ser också att förskolan är det första steget i det livslånga lärandet i skolan och vill skapa minnen för barnen som de kan ha nytta av i senare lärande inom det valda ämnet! När de sitter på en biologi - eller kemilektion och lär om celler så kan minnet från förskolan fungera som en liten stomme!

samt att våra riktade språkmål: lyssna, reflektera, uttrycka egna uppfattningar ska utgöra en vidare stomme för barnen i lärandet framöver i kommunikation och samspel för lärande.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18