Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solberga/Sjöängens förskolor- Arbetsplan och projektfördjupning 2021 Ängen Blå

Skapad 2021-01-29 10:07 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål  2021

Syfte Vad är barn och pedagoger nyfikna på att fördjupa? Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 (se verksamhetsplan/mål 2021 /förväntat resultat )

Utveckla barns språkförmåga och kommunikation genom att skapa möten, få förståelse för varandra, upptäcka och utveckla kunskap tillsammans. Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken genom att undersöka/utforska, jämföra, lösa olika problem och dra slutsatser.

Arbetssätt: Beskriv arbetssätt som möjliggör den önskvärda utvecklingen i verksamhetsplanen och era frågeställningar i projektet.

Planera och beskriv hur struktur, organisation och lärmiljöer/aktiviteter möjliggör måluppfyllelsen. 

 

Frågeställningar  

Vilka olika kommunikativa strategier använder sig barnen av?

På vilka olika sätt undersöker och kommunicerar de yngre barnen på?

Kan vi genom "scaffholding" bidra tills barns förändrade lärande, vilket lärande ser vi? 

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: Samarbeta, glad, ledsen, hjälpa

 

Högläsning: Vi involverar sagoberättande och barnlitteratur i våra projekt.

Arbetssätt: 

 • Delar in barnen i mindre grupper vid planerad undervisning.
 • Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta och förhandla med varandra.
 • Pratar om och visar barnen hur man är en bra kompis.

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål  i WKI : 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta  och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: 

Berätta, beskriva, jämföra, TAKK

 

Arbetssätt: 

 • Vi använder ett medvetet språkbruk som hjälper barnen att sätta ord på händelser de upplever.
 • Vi involverar litteratur och planerad högläsning/boksamtal vid våra projekt.
 • Vi reflekterar kring dokumentation tillsammans med barnen.
 • Vi förstärker det talade språket med Takk-tecken.

 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: 

Lägesord, geometriska former, färger, antal, bråktal

 

Arbetssätt: 

 • Att praktiskt få uppleva, göra och reflektera.
 • Sortera material efter färg, form och storlek
 • Att undersöka, jämföra och dra slutsatser
 • Begreppsbildning och analog programmering

 

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: 

Snö, is, frysa, smälta, rulla, varmt, kallt

 

Arbetssätt: 

 • Vi arbetar med praktiskt undersökande i mindre grupper både inne och ute.
 • Barnen får uppleva olika naturvetenskapliga fenomen med alla sina sinnen.
 • Med ett medvetet språkbruk hjälper vi barnen att sätta ord på det undersökande som pågår.
 • Vi gör regelbundna besök i naturen, skapar goda relationer till naturen.

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: 

 

Arbetssätt: 

 • Analog programmering
 • Vi skapar QR koder med sagor och sånger
 • Vi läser och lyssnar till böcker på Polly Glutt
 • Projicering 
 • Reflektioner med barnen kring bilder från vårt projekt/undervisning.

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: 

saga, författare

 

Arbetssätt: 

 • Barnen ska få möta lek, drama, skapande, rörelse, musik och kultur genom vårt projekt.
 • Vi har en medveten mångfald i vår litteratur, både på olika språk och olika gengrer.
 • Vi leker lekar och sjunger sånger från andra kulturer.

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: 

balans, balansera, hoppa, springa, krypa, åla, dansa

 

Arbetssätt: 

 • Planerade och spontan undervisning med rörelse både inne och ute.
 • Regelbundna skogsbesök i ojämn terräng och närområden året runt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: