Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid Nalle Puh

Skapad 2021-01-29 09:51 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Världen behöver en ny berättelse. En positiv historia om möjligheten att blomstra på vår vackra planet. Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet” (Rockström J, Klum M, 2014)

Innehåll

 

 

Planerad undervisning

 

 

Vad:
Vårt prioriterade mål är att arbeta för en hållbar framtid.

Varför:

Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för och känna sig delaktiga i hur vi tillsammans kan jobba för en hållbar framtid: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi vill samtidigt uppmuntra barnens upptäckarglädje.

Hur:

Socialt:

Under hösten har vi att arbetat med att skapa vi-känsla i gruppen genom gruppstärkande aktiviteter så som gemensamma lekar, samarbetsövningar, upplevelser, promenader mm

Vi fortsätter med det sociala genom att möta barnen i dilemman som uppstår i deras samspel samt tittar på sagor med värdegrundsbudskap och fortsätter med värdegrundsmaterielet Snick och Snack.

 

Mål: barnen ska få förståelse för

 

-          att man duger som man är

-          att leva sig in i andra människors situation

-          att vilja hjälpa andra

-          alla människors lika värde

-          att det är viktigt att uppmärksamma varandra ”Hej, Hej då

 

10 goda vanor:

 

Vi tar hand om vår hälsa genom att uppmuntra till att äta en allsidig kost, uppmuntra till fysisk aktivitet, uppmuntra till vila/återhämtning samt till att ha roligt tillsammans. Öka barnens fysiska aktivitet och medvetenhet för en hållbar framtid i hälsans tecken.

 

Rörelse kommer att vara ett av fokusområdena, Barnen har visat stort intresse för musik, och sång, som i sin tur skapar dans och rörelse. Vi kommer att arbeta med miniröris och labangymnaskik mm

 

Ekologiskt och ekonomiskt:

 

Tillsammans med barnen värnar vi om vår miljö genom att källsortera, vara försiktiga med matsvinn, vi pratar och undervisar på ett lekfullt sätt kring värdegrund och vi uppmuntrar barnen att vara varsamma med varandra, vår miljö och våra saker.

Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan

 

Vi kommer nu att studera skiftningar i naturen. Vad som händer i naturen, vi kommer att besöka skogen med jämna mellanrum för att följa förändringarna som sker i naturen. 

Under höstterminen med många promenader utanför förskolan upplevde vi att naturen och insekter blev ett stort intresse hos barnen. Detta intresse bygger vi vidare på under vårterminen. 

Hållbarhet handlar till en stor del om kretslopp och för att få insikt i begreppet fokuserar vi på att:

   - genom projektet Från jord till bord få barnen att delta i odling från frö till      grönsak/blomma och åter till frö. Förodla inne och jämföra. 

- tillsammans med barnen göra en kompost där vi följer hur trädgårdsavfall blir jord som sedan ska kunna användas för vår odling.

 

- källsortera på återvinningsstationen samt prata med barnen vid lunchen kring att ta upp lagom med mat för att minska matsvinnet.

  

återbruka förpackningar, korkar, äggkartonger m.m. som ett materiel att skapa med.

 

 I projektet kommer vi att arbeta transdisciplinärt över olika ämnesområden som:

 

Leka matematik

Fortsätta med olika mönster, jämföra, mäta

Odling volym/jord, växter-tid/förändring 

Exempel på begrepp vi använder: större/mindre, snabbt/långsamt, först/sist.

Vi vill ge barnen en förförståelse för matematik genom att konkret få testa och uppleva samt få rätt begrepp från början. 

Utforska Naturvetenskap/teknik

Skapa en odling på gården

Ge barnen erfarenhet av att skapa och bygga med olika material, tekniker och redskap och utforska teknik i vardagen. 

Uppföljning, reflektion:

 

-          Vi undervisar genom film, googling, skapande aktiviter såsom målning, lera, rörelse, dans, musik

 

-          Vi uppmärksammar och reflekterar tillsammans med barnen genom spontana och planerade undervisningstillfällen. (t.ex. på bild och film via projektorn).

-          Vi kommer att reflektera och uppdatera projektet på Unikum.

 

-          Vi kommer att observera och dokumentera, både i helgrupp och i mindre grupper. Vi delar upp barnen i mindre grupper när vi har undervisning på förmiddagen. Detta gör vi för att barnen ska känna sig sedda och våga ta plats i gruppen. När barnen är uppdelade i smågrupper ser vi även barnens intressen lite närmare och kan forma verksamheten kring det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: