👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdskeppet år 6

Skapad 2021-01-29 11:59 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 6 Samhällskunskap Fysik Biologi Teknik Religionskunskap Geografi
Designa och fundera ut regler för ett rymdskepp med besättning som skall färdas i minst 10000 år.

Innehåll

 

Undervisning

Eleverna jobbar i grupp kring en uppgift som handlar om att designa ett rymdskepp som skall klara av att vara ute i rymden i 10000 år. Besättningen består från början av 500 personer. Redovisning sker muntligt och skall inbjuda till diskussion.

Uppgift

Detta skall vara med i er redovisning

 • Vilka får åka med i rymdskeppet? Ålder, kön och yrke.
 • Styrelseskick - Hur tar man beslut på ert skepp? Vem eller vilka bestämmer och hur utses de?
 • Lagar och regler - Vem bestämmer om detta? Hur ser de ut? Hur ser man till att de efterlevs?
 • Tro och religion - Hitta på en egen religion för rymdskeppet! Gör jämförelser med världsreligionerna.
 • Mat - Hur löser man livsmedelsproduktionen på skeppet?
 • Miljö - Vad gör man av allt skräp? Avgaser? Avlopp? Färskvatten? Transporter?
 • Energi - Hur produceras energin ombord?
 • Ritning av ert skepp med storleksangivelse
 • Eventuell övrig fundering eller idé

Bedömning

Formativt under arbetets gång och i samband med redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6