👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdskeppet år 7

Skapad 2021-01-29 12:02 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 7 Religionskunskap Samhällskunskap Teknik Fysik Geografi Biologi
Designa och fundera ut regler för ett rymdskepp med besättning som skall färdas i minst 10000 år.

Innehåll

 

Undervisning

Eleverna jobbar enskilt kring en uppgift som handlar om att designa ett rymdskepp som skall klara av att vara ute i rymden i 10000 år. Besättningen består från början av 500 personer. Redovisning sker muntligt men även skriftlig inlämning kommer att bedömas.

Uppgift

Detta skall vara med i er redovisning

 • Vilka får åka med i rymdskeppet? Ålder, kön och yrke.
 • Styrelseskick - Hur tar man beslut på ert skepp? Vem eller vilka bestämmer och hur utses de?
 • Lagar och regler - Vem bestämmer om detta? Hur ser de ut? Hur ser man till att de efterlevs?
 • Tro och religion - Hitta på en egen religion för rymdskeppet! Gör jämförelser med världsreligionerna.
 • Mat - Hur löser man livsmedelsproduktionen på skeppet?
 • Miljö - Vad gör man av allt skräp? Avgaser? Avlopp? Färskvatten? Transporter?
 • Energi - Hur produceras energin ombord?
 • Ritning av ert skepp med storleksangivelse
 • Eventuell övrig fundering eller idé

Bedömning

Formativt under arbetets gång och i samband med redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9