👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Ugglan VT2021- Kom vi leker!

Skapad 2021-01-29 13:05 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi har valt att arbeta med 10 små kompisböcker som skildrar 10 olika ämnen/dilemman som rör sociala relationer.

Innehåll

Kista Norra förskolor, Förskolan Kistahöjden

Avdelning Ugglan

Tema: Kom vi leker!

 

 

1.Nulägesbeskrivning.

Avdelningen ugglan har 20 barn i åldrarna 3-5år
Vi är tre pedagoger som arbetar heltid.  Förra terminen fick vi många nya barn på avdelningen och vi märkte att barnen försökte hitta sin plats i gemenskapen. Därför tänkte vi fokusera på ett nytt temaarbete vi valde att kalla ”kom vi leker!” där vi uppmärksammat kompisrelationer för att öka samanhållningen, tryggheten gemenskapen i gruppen. På ugglan arbetar i mindre grupper för att stödja barnens lärande och utveckling utifrån varje barns intresse och behov. Därför tänkte vi också dela upp oss i mindre grupper när vi arbetar med temaarbetet. Vårt arbetssätt främjar barnens personliga utveckling och lärande utifrån målen.


Utifrån utbildningsplanen har vi valt att fokusera extra på enhetsmålet som handlar om språk.

Denna termin har vi tänkt fokusera extra på att utveckla barnens språk genom vårt temaarbete. Vi tänker ta upp bland annat: hur vi på avdelningen tycker är en bra kompis, hur vi ska prata med varandra och hur vi ska stärka sammanhållningen i gruppen så att alla ska må bra. Våga att säga ifrån, hur kan man göra det? trygghet, visa känslor, prata om känslor. Hur vi kommunicerar med varandra, konflikthantering m.m. 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Språk
- målet är att varje barn utvecklar sitt språk både genom verbal och icke-verbal kommunikation.

Demokrati och barns inflytande
målet är att varje barn får förståelse för vad de har för rättigheter och känner till hur de kan användas och uttryckas i olika sammanhang.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Språk:
-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Demokrati och barns inflytande:
-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Vi arbetar även medvetet med att förändra och anpassa vår miljö utifrån barnens intressen och behov. Under förra terminen har vi ändrat i vår miljö tillexempel genom att synliggöra i varje rum vårt temaarbete, exempelvis ha bilder och böcker på karaktärerna från kompisböckerna i vårt dramarum. Vi har också gjort en del extra anpassningar för att miljön ska vara tillgänglig för alla. Exempelvis använder vi oss av en aktivitetstavla där barnen får välja aktivitet att göra på avdelningen. Tanken med tavlan är att barnen ska på ett tydligt sätt med bilder kunna välja själva vad de har lust med att göra. Vi använder även oss av timer för att barnen också ska veta hur länge de kan leka med en aktivitet innan det är dags att städa. Det gör att barnen kan slappna av i den valda aktiviteten och behöver inte på samma sätt oroa sig hur mycket tid de kan leka.

·       Vad förväntar ni er ska hända med barnen i miljön?
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och fördjupa deras kunskaper genom att synliggöra undervisningen i vår miljö. Exempelvis vill vi att vårt temaarbete är synligt i alla delar av verksamheten för att förhindra att undervisningen stannar vid en specifik plats på avdelningen.

 

·       Vilka material behöver vi för att stötta det förväntade lärandet, t.ex. hårda, mjuka, texter, digitala, skapande, kodade/okodade, naturmaterial? Vilka kompletterande material behövs i miljön?
Vi vill lyfta fram och använda oss av mer digitala verktyg i vår miljö. Dels vill vi att IKT ska ha en större plats på avdelningen och att det är mer tillgängligt för barnen, vi vill också att digitala verktyg ska fördjupa barnens kunskaper inom programmering och bli en del i vårt temaarbete.

 

·       Hur ska vi intressera och motivera barnen till att utforska i miljön?
Vår aktivitetstavla har möjliggjort att barnen blir mer nyfiken på att prova olika typer av material och utforska vår miljö. Vi försöker också kontinuerligt byta ut och förändra i miljön för att anpassa barnens förändrande intressen och behov, men också för att väcka nya intressen hos barnen. 

 

·       Hur är material och miljö presenterat och tillgängligt (Fysisk /kognitiv /social)
Vi har ändrat i vår miljö så att allt material ska kunna vara tillgängligt för barnen fysiskt, de når allt de behöver och vill ha. Den kognitiva och sociala tillgängligheten är något vi hela tiden arbetar med så alla barn har möjlighet att förstå och kunna använda alla material på ett bra sätt, både själv och tillsammans med andra.

 

·       Vilket förhållningssätt ska pedagogerna ha för att stötta det förväntade lärandet i miljön?
Vi pedagoger försöker hela tiden vara så närvarande och involverade i barnens lek för att fördjupa lärandet utifrån vår miljö. Vi stöttar och försöker bygga vidare barnens kunskaper för att de lättare ska kunna begripa miljön.

 

·       Vilka relationer möjliggörs i miljön?
Vi pedagoger försöker vara goda förebilder för barnen för hur man ska göra för att alla ska må bra och värna om vår miljö. Vi tänker att det i sin tur gör att barnens relationer till oss och till andra barn också stärks i vår miljö. Exempelvis utifrån vårt temaarbete som handlar om hur man är en bra kompis, så har vi sett att barnens förhållningssätt mot varandra har förändrats och de tar ett större ansvar för att alla personer ska må bra och ska trivas, de hjälper en kompis som behöver hjälp, de ber om ursäkt när man gjort fel osv. Vilket också speglas oss pedagogers förhållningsätt och i hur vår miljö är utformad.

 5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vårt förhållningssätt utgår får att vi hela tiden försöker vara närvarande och delaktiga i det barnen gör för att kunna stött, utveckla och utmana dem. Exempelvis på vår samling, där barnen pratar och återberättar för de andra i gruppen om olika frågor vi tar upp. Vi som pedagoger finns då nära för att ställa frågor som utmanar dem och hjälper dem om de tycker är svårt. Här tänker vi under terminens gång ta upp frågor och prata mycket om barnkonventionen och vad barnen har för rättigheter, men även frågor som handlar om hur vi ska vara mot varandra på avdelningen.

 

6 .Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Kom vi leker! - 
temat tar sin utgångspunkt från barnkonventionen, de 10 kompisböckerna . Vi kommer under året arbeta med kompisböckerna (en ny för varje månad) för att stärka varje individs utveckling och för att öka sammanhållningen och kamratskapet i gruppen. Vi har även tänkt arbeta med olika artiklar från barnkonventionen för att synliggöra barns rättigheter på olika sätt.

Språk:
Vi pedagoger använder oss av ett medvetet förhållningssätt gällande barnens språk. Vi är närvarande i barnens lek, sätter ord på saker, uppmuntrar dem att förklara och förmedla deras tankar, åsikter och känslor.

Genom att arbeta i mindre grupper med barnen möjliggör vi ett större utrymme för varje barns språkutveckling. Exempelvis har vi läsgrupper varje dag där vi läser böcker, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen om böckernas innehåll. Vi varierar läsande/berättande på olika sätt genom ljudbok, flanosagor, dockteater med mera.

 

Vi arbetar dagligen med alternativa kommunikationsmedel såsom TAKK i barngruppen för att främja och stödja barnens språkutveckling, samt använder bildstöd.

7. Pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi organiserar vår miljö på avdelningen genom att kontinuerligt uppdatera våra dokumentationsväggar på avdelningen. Där vill vi belysa vad vi arbetar med inom vårt tema genom att synliggöra för oss och för barnen vilka lärprocesser som sker på avdelningen. I dokumentationen synliggör vi vad vi gör, vad vi gjort och vad vi ska göra på avdelningen utifrån vårt temaarbete. Vi gör barnen delaktiga genom att reflektera och diskutera tillsammans och det har vi som grund för det fortsatta arbetet. Denna termin kommer vi även lägga större fokus på att synliggöra lärprocesserna på skolplattformen då vi fortfarande behöver följa folkhälsomyndighetens restriktioner kring Covid-19, så får vårdnadshavarna inte vistas i våra lokaler ännu. Därför tycker vi det är ännu viktigare att vi når ut till alla med allt vi gör tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18