👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkens värld

Skapad 2021-01-29 14:24 i 014671 Förskolan Oddegården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan VT 2021

Innehåll

 

 

Kartläggning

 

Vi har en barngrupp som har olika behov utifrån deras ålder och förkunskaper. Vi ser behov att barnen behöver en kontinuerlighet, stabilitet och en tydlighet kring vad som förväntas av barnen i olika situationer. Vi har tydliga mål som vi ska arbeta kring med arbetslaget och med barnen. Med tanke på att alla barn är olika och alla har olika förutsättningar och behov ska det finnas ett utrymme att erbjuda ett inbjudande miljö. Vi ser barnen som individer både unika och kompetenta. Alla pedagogerna är lyssnande, medforskande, lyhörda och har ett närvarande arbetssätt för barns olika behov och förutsättningar under projektens gång. Vi försöker skapa ömsesidiga och intersubjektiva relationer mellan barnen och vuxna.

 

 

 

Vad förväntar ni er ska hända med barnen i miljön?

 

 

 

Våran två fokusområden är språk och självständighet. Vi utgår utifrån två teoretiker som vi ska utgå ifrån. Ett gemensamt utforskande, ett samspel och delaktighet tillsammans med barnen. Vi vill i vårt utforskande synsätt upptäcka kunskap tillsammans med barnen. Kunskap som ger avtryck och tillhandahålls på ett lustfyllt sätt.Hillevi Lenz Taguchis syn på utforskande där hon menar att alla barn föds med en stark drivkraft att utforska världen. Vi lutar oss på Lev Vygotskijs teorier angående lärande i samspel med andra. Vygotskij menar då att utveckling sker i samspel med barnens omgivning. Han anser att omgivningen utvecklar lärandet i högre grad än en oberoende individuell process. Något som vi också strävar efter, enligt Vygotskijs teorier, är att nå varje barns närmaste utvecklingszon.

 

Läroplanen menar också att vår verksamhet ska utgå från barnens erfarenhetsvärld och intressen vilken ligger helt i linje med vårt synsätt på kunskap.

 

 

 

 Vilka material behöver vi för att stötta det förväntade lärandet, t.ex. hårda, mjuka, texter, digitala, skapande, kodade/okodade, naturmaterial? Vilka kompletterande material behövs i miljön?

 

 

 

Eftersom vårt projekt handlar om språkens värld är vi mer uppmärksamma att väcka intresse hos barnen om kroppens förmåga genom att få tillgång till relevanta böcker, dans, bilder, musik och via digitala verktyg såsom QR koder. Vi arbetar ständig med miljön utifrån barns intresse och använda oss utav boken ”Lärande i rum” av Katinka. Att skapa en miljö där barnen får förutsättningarna utifrån ett arbetssätt där varje barn får reflektera kring sitt lärande.

 

 

 

• Hur ska vi intressera och motivera barnen till att utforska i miljön?

 

 

 

Att vi ska skapa tydlighet och ”rum i rum”. Barnen ska även ha gruppaktiviteter i vår innemiljö. Detta bidrar till att aktiviteterna blir roliga och lärorika, då blir barnen undervisade genom materialet som finns tillgängligt. Ett transdisciplinärt tillvägagångssätt är det vi kommer utgå ifrån. Estetiska uttrycksformer såsom bild, dans och musik bidrar till en tydlig lärandeprocess.  Genom frågeställningarna med barnen väcker vi deras förundran vilket bidrar till att vi försätter undervisningen efter deras intresse och tankar.

 

 

 

  Hur är material och miljö presenterat och tillgängligt (Fysisk /kognitiv /social)

 

Vi vill skapa en miljö som är tillgängligt på barnens nivå. Vi kommer att skapa en struktur och tydlighet så att det blir tydligt för barnen att organisera sig i miljön.

 

varje gång vi har gjort ändringar i miljön så presenterar vi detta för barnen där vi tydligt går igenom vad miljön kan användas till. Allt material som är tillgängligt anpassas efter barnens behov och intressen.  Miljöns struktur har blivit tydligare för barnen

 

 

 

 

 

Vilket förhållningssätt ska pedagogerna ha för att stötta det förväntade lärandet i miljön?

 

Vi ger barnen förutsättningar till att uttrycka sina tankar, känslor, ställa frågor och kommunicera i interaktion med barn och pedagoger. Lärandet som vi förväntar oss av barnen att ge verktyg till att förstärka barnens uttrycksformer till sin omgivning.  Under lärprocessen förväntar vi oss att barnen kommer bli mer självständiga och ha tillit till sina egna förmågor.

 

 

 

 Vilka relationer möjliggörs i miljön?

 

 Vi strävar efter en nyfiken och en trygg barngrupp. Goda relationer mellan barn/barn barn/pedagog är viktigt. Goda relationer påverkar barns utveckling och lärande. Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna är viktig i verksamheten för att utveckling och lärande ska ske. Därför kommer vi att arbeta utifrån barnkonventionen och integrera in mer i vårt lärande.

 

 

 

Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi kommer att ha planerade samlingar varje dag utifrån de åtaganden vi har intagit. Förutom våra vistelser i skogen och promenader till olika parklekar kommer vi utmana barnen i deras fysiska aktivitet genom ett arbetssätt utifrån grovmotoriska förmågor för barnen. Vi har ett veckoschema där vi har gruppaktiviteter i tre olika dagar och där vi varierar miljöombyte samt planerade undervisningstillfällen.

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 

 

Veckoschema och arbeta kring våra mål.

 

Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

 

 

 

Vi kommer att dokumentera allt lärande med hjälp av fotografering och minnesanteckningar för att sedan använda vid reflektion en gång i veckan. 

 

i slutet av varje månad gör vi en uppföljning av allt som vi gjort under månader med anteckningar, fotograferingar och videoinspelningar som underlag. 

 

vi kommer att analysera arbetet och diskutera vad som varit bra och mindre bra samt hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med undervisningen. Den pedagogiska dokumentationen kommer även att diskuteras tillsammans med barnen och vi kommer att inkludera dem i vårat kvalitetsarbete där de har möjlighet till att uttrycka sina tankar och själva få styra lärandet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18