👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet & Trivsel på Bryggan

Skapad 2021-01-29 15:04 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 3 – 5 SO (år 1-3) Svenska
Under vårterminen 2021 kommer vi att arbeta mycket med Trivsel & Trygghet på Bryggan. Det är viktigt för oss att erbjuda barnen en rolig och meningsfull tid på Bryggan. Vårt arbete är baserat på skolans värdegrundsarbete KRAM - kommunikation, respekt, ansvar och medmänsklighet.

Innehåll

Syfte:

 • Kommunen har tre temaområden i ett kommungemensamt årshjul, som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
  Nu är vi inne på temaområdet Trygghet & Trivsel. 

Innehåll:

Så här kommer vi att göra:

 • Vi tar hand om våra saker och vårt material och lägger tillbaks sakerna när vi är färdiga med aktiviteten.
 • Vi hjälper varandra när vi ser att någon behöver hjälp.
 • Vi lyssnar aktivt när någon pratar.
 • Alla får vara med. Ingen ska behöva känna sig utanför.
 • Vi har en vänlig ton och ett vårdat språk när vi pratar.
 • Visa respekt för varandra.

Utvärdering:

 • Vi utvärderar tillsammans med barnen på våra fritidsråd.
 • Utvärdering sker även i vårt arbetslag med samtliga pedagoger.


Ur läroplanen kapitel 1 - Grundläggande värden

 • "Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö."

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -