Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KNACKA PÅ!

Skapad 2021-01-30 08:15 i 023381 Förskolan Kuddby Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi kommer att börja arbeta med boken ”Knacka på” som vi tänkte använda oss av för att utforska och stödja oss i arbetet för att nå målbilderna. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande där aktiviteterna kommer att utgå från barnens intressen och frågor, dels för att kunna arbeta med flera målområden samtidigt men också för att barnen enklare ska kunna skapa sammanhang i deras lärande och kunskapande.

Innehåll

Undervisningsplan - Solen 

 

 

Utbildningsplan i Rinkeby Östra förskoleenhet

 

Språk: Alla barn får lyssna till en bok om dagen. Vi använder TAKK i undervisningen. Vi är noga med att benämna saker och görande för att utveckla barnens ord- och begreppsbildning. 

 

Naturvetenskap: Alla barn i vår enhet besöker naturen varje vecka. Där använder barnen uppdragskort och gör laborationer. Vi undervisar barnen i hållbarhet och kretslopp. På varje avdelning finns en mindre återvinningsstation tillgänglig. 

 

Matematik: Alla barn har tillgång till matematiskt material samt till matematikens ord och begrepp. Vi undervisar barnen i att utveckla förståelse för rum, form, läge och riktning.

 

Fysisk aktivitet: Alla barn deltar i en pulshöjande aktivitet utomhus varje dag, genom dans och musik eller genom grupplekar. 

 

Delaktighet & Inflytande: Genom möten och mötesplatser har alla barn möjlighet till samtal för att uttrycka åsikter och känslor. Alla barn deltar i demokratiska processer.

 

Främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld: Vi använder oss av normkritisk litteratur samt barnkonventionens utbildningsmaterial som t ex "Kanin & Igelkott. Vi gör inte skillnad på kön i undervisningssituationer, förväntningar eller lek. 

 

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Språk:

Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat språk (multimodalt språkande), skapa förutsättningar för barnen att vidga deras ordförråd och utveckla barnens begreppsförståelse utifrån barnens olika behov och förutsättningar.

 

Naturvetenskap

Ge varje barn förutsättningar att utforska, bekanta och använda sig av olika naturmaterial och utveckla en förståelse för hur olika val påverkar en hållbar utveckling.

 

Matematik

Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla en grundläggande taluppfattning och en förståelse för matematikens användbarhet i vardagen och en förståelse för matematiska begrepp (sortering, färg, storlek form, lägesord, antal, ordningstal).

 

Fysisk aktivitet

Ge barnen förutsättningar att utveckla grovmotoriken och erbjuda pulshöjande aktivitet regelbundet.

 

Delaktighet & Inflytande

Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen att de har rätt till inflytande och göra dem medvetna om när de utövar sitt inflytande under vardagen. Se till att varje barn kommer till tals och lyssnas på samt ge barnen fler tillfällen att rösta. 

 

Främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld: Vi vill att barnen blir medvetna om sina rättigheter och att de har rätten att säga nej och stopp till varandra och oss pedagoger. 

 

 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

○ förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

○ ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

○ förmågan att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

○ en förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

○ en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

○ sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

○ arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas till tillvara och kommer till uttryck i utbildningen. 

○ arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet.

 

Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Vi kommer att dela upp barngruppen i tre mindre grupper för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla barn utifrån barnens olika behov men också för att kunna se och stötta det enskilda barnet bättre under olika undervisningsmoment. Dessa grupper kommer att vara fasta men gruppkonstellationer kan komma att ändras beroende på närvaro eller andra omständigheter. Viss undervisning kommer dock att genomföras i hela barngruppen.

 

 • Såhär organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:

☼ Vi kommer att använda vår närmiljö som ett utrymme för lärandet där målbilden kan nås samt utvecklas lika mycket som inomhus.

☼ Vi tar med oss material och digitala verktyg ut.

☼ Vi ser till att planera för pulshöjande aktivitet. 

☼ Vi tar med oss naturmaterial in.

 

     Såhär organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:

☼ Vi ska kontinuerligt arbeta med miljön för att skapa en stöttande, inspirerande och inbjudande miljö. Miljön tänker vi förändra utifrån det barnen intresserar sig för. Vi behöver regelbundet observera hur barnen använder miljön och vad som fångar deras intresse för att sedan reflektera kring hur vi kan utveckla miljön vidare.

☼ Vi kommer att arbeta med att förtydliga miljöerna och materialets platser på avdelningen. Vi vill att material synliggörs för att barnen så självständigt som möjligt ska kunna välja vad de vill göra. Vi kommer att tydliggöra avdelningens olika hörnor med hjälp av bilder, symboler, ritade tecken, ordbanker samt böcker relevanta för hörnorna. Vi kommer bland annat att tillföra inspirationsbilder i hörnan för bygg och konstruktion. Vi kommer att tillföra bilder på siffror, bilder som visar antal och bilder på geometriska former.

☼ Projektorn och Ipads kommer att användas som ett digitalt verktyg och komplement i olika aktiviteter.

☼ Högläsning ska vi erbjuda barnen varje dag för att främja språkutveckling. Detta ska genomföras planerat i samlingar, planerat som en aktivitet där vi använder projektorn, spontant i mindre grupper, vid mellanmål eller innan/efter vila. Språkhörnan har böcker i olika genrer och på olika språk. Sagor i olika format finns tillgängligt, exempelvis flanosagor och sagopåsar med figurer. Ett fåtal handdockor som kan användas som stöd i berättandet finns också i hörnan.

☼ Vi kommer att ha samlingar i helgrupp dagligen. Vi kommer att ha samlingar där vi reflekterar kring dokumentation och ger barnen chans att återberätta och reflektera kring vad de har gjort. Vi kommer att ha sångsamlingar där barnen får turas om att välja sångkort. Samlingstiden kommer också att användas för sagor med hjälp av flanotavlan. Vi kommer att genomföra mini-teater där vi pedagoger iscensätter olika problem, dilemman, situationer eller visar hur man kan förhålla sig till miljön och material. Vi kommer också att använda samlingar för att introducera nytt material.

 

Såhär ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

⇨ Vi kommer att vara närvarande, medforskande och lyhörda för barnens intressen och behov för att både stödja och utmana.

 

⇨ Vi kommer att skapa ordbanker som ska vara gemensamma för alla pedagoger i undervisningen inom områdena matematik, naturvetenskap, språk, fysisk aktivitet, delaktighet och inflytande samt rättigheter. 

 

⇨ Vi kommer att samtala med barnen om att ta hand om material så att det inte slösas på eller går sönder.

 

⇨ Vi kommer att använda rätt benämningar för saker och stötta barnen i deras språkutveckling och sätta ord på det vi tolkar att barnen vill förmedla. Vi kommer att använda oss av bilder och TAKK i kommunikationen med varandra och barnen.

 

⇨ Vi kommer att inkludera matematiska begrepp i rutiner som lunch och vid på- och avklädning där vi vill visa på matematikens användbarhet i vardagen; hur många tallrikar behöver vi, i vilken ordning ytterkläderna sätts på, hur frukt kan delas i halvor och fjärdedelar samt visa på hur lägesord kan användas för att beskriva ett objekts placering.

 

⇨ Vi kommer regelbundet att utvärdera att undervisningen verkligen resulterar i lärande.

 

⇨ Varje pedagog ska ansvara för sin egen planering utifrån målbilden och undervisningsplanen och ansvarar för att dokumentera aktiviteten för att sedan ta med det till våra reflektionsmöten för kollegial reflektion kring barnens lärande och utveckling.

 

⇨ Vi har skapat ett schema med utrymme för undervisning, inomhus- och utomhus vistelse, fri lek, rörelse och avslappning.

 

 

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

Vi kommer att utgå ifrån boken ”Knacka på” som vi tänkte använda oss av för att utforska och fördjupa oss i våra målområden. Vi kommer att arbeta med boken i digitalt format och i bokformat. Vi kommer att introducera boken för barnen i samlingen. Vi kommer att läsa boken tillsammans i helgrupp och sedan i mindre grupper. Under dessa tillfällen kommer vi pedagoger att vara lyhörda för vad barnen visar intresse för i boken och planera aktiviteter utifrån detta och barnens olika behov. I applikationen måste barnen knacka på dörren tre gånger för att den ska öppnas. Det konceptet kommer vi att använda i våra aktiviteter och inomhusmiljön där barnen får knacka tre gånger på dörrarna in till avdelningens olika rum, där vi gjort en dörr blå och en dörr röd för att se vad pedagogen planerat för aktivitet och för att koppla miljön till bokens innehåll.

 

Vi kommer att utgå ifrån det barnen visar intresse för. Men förslag på aktiviteter att genomföra kopplat till våra målområden och bokens innehåll kan vara;

 

·      Matematik: att barnen utvecklar en grundläggande taluppfattning. Vi kommer att fokusera på storlekar, sortering, färger, form, lägesord, antal och ordningstal. Vi kommer också skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina konstruktionstekniker.

 

  Hur? Vi kan exempelvis prata om antal apor och kaniner. Jämföra storlekarna på kaninerna. Prata om apornas lägen, och urskilja likheter och skillnader på kuddarna. Vi kan planera aktiviteter för att skapa eller bygga de olika dörrarna.

 

 

·      Språk: vi vill att barnen utvecklar ett nyanserat språk (multimodalt språkande), vidga deras ordförråd samt utveckla deras begreppsförståelse utifrån barnens olika behov och förutsättningar.

 

Hur? Vi fördjupar oss i de begrepp som finns i sagan så att de blir förståeliga för barnen. Vi pedagoger använder TAKK som stöd i läsandet av sagan. Vi sätter upp ordbanker och bilder i de olika hörnorna på avdelningen.

 

 

·      Naturvetenskap: vi vill ge varje barn förutsättningar att utforska, bekanta och använda sig av olika naturmaterial för att bidra till en förståelse för hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 Hur? Vi kan använda oss av naturmaterial för att skapa delar ur sagan, plantera

solrosor på gården, hitta saker i samma färg som dörren i vår närmiljö. Att exempelvis i skapandet av de olika dörrarna värna om materialet som används, göra genomtänkta val och att inte slösa material.

 

 

·      Fysisk aktivitet: ge barnen förutsättningar att utveckla grovmotoriken och erbjuda pulshöjande aktivitet.

 

Hur? Vi kan ta med oss sagan ut och besöka parker för att klättra som aporna. Vi kan plocka fram instrument och skapa musik att röra sig till som Kalle som trummar i första uppslaget.

 

 

·      Delaktighet & Inflytande: Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen att de har rätt till inflytande och göra dem medvetna om när de utövar sitt inflytande under vardagen. Se till att varje barn kommer till tals och lyssnas på samt ge barnen fler tillfällen att rösta

 

   Hur? Vi kommer att arbeta med att skapa en medvetenhet hos barnen om att det är deras intressen i boken som vi kommer att planera aktiviteter utifrån, vi hoppas göra detta tydligt i gemensam reflektion med barnen kring dokumentation från olika tillfällen. Barnen kan i aktiviteter få rösta bland olika alternativ och turas om att välja.

 

 

Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

○ Vi kommer att observera hur barnen använder och förstår matematik i vardagen och vilka matematiska begrepp de använder.

 

○ Vi kommer att observera hur barnen kommunicerar med varandra och ifall dessa kommunikationssätt utvecklats och om fler tillkommit. Vi kommer också observera hur barnen benämner saker och observera hur barnen tolkar bilder och symboler.

 

○ Vi kommer att observera vilka val barnen gör i val av material och ifall vi kan se något nytt i barnens hantering av olika naturmaterial när barnen bekantat sig mer med dessa. Vi kommer att observera hur barnens motorik utvecklas genom olika fysiska aktiviteter.

 

○ Genom gemensam reflektion av dokumentation i arbetslaget och tillsammans med barnen kan vi få syn på barnens kunskap, utveckling och lärande genom att lyssna på deras reflektioner om dokumentationen.

 

 

Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vilken litteratur kan vi och barnen behöva.

 

Arbetslaget behöver alla kunna använda TAKK och kunskap om olika sätt att kommunicera (multimodalt).

 

Utifrån det barnen visar intresse för är vi införstådda att vi kan behöva skaffa oss nya kunskaper om ett specifikt ämne.

 

 

Källa:

Multimodala resurser

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/M29_Gr_08A_01_resurser.docx

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: