Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning - de yngre barnen

Skapad 2021-02-01 08:02 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Språk och kommunikation startar tidigt hos ett barn. I förskolan vill vi ge barnen möjlighet och utrymme i verksamheten till att få utveckla och öka sina språkliga kunskaper.

Innehåll

Nuläge

Alla barn är i mer eller mindre behov av att stöttas och utmanas i sin tidiga språkutveckling. Vi vill därför att detta ges utrymme i vår verksamhet och att vi utefter forskning och vår kompetens utvecklar barnen i deras språkutveckling.   

Mål

Målet är att både genom planerade och spontana aktiviteter öka barnens språkliga kunskaper.  

Syfte 

Syftet med språkgruppen är att ge barnen möjlighet och utrymme för att få träna på sitt språk och få utrymme för att bli lyssnade på av både vuxna och barn. På så sätt lär sig barnen vad kommunikation innebär och hur de kan använda ord, meningar och begrepp. 

Syftet är också att skapa en språkstimulerande miljö på avdelningen. Enligt Pramling-Samuelsson och Pramling (2013) behöver barn möta och få erfara språk och betydelsen av komunikation för att spontant ta initiativ till sitt eget lärande, de gör inte det av sig själva om de inte har en miljö som uppmuntrar dem till det. 

 

Fakta taget ur en avhandling skriven av Norling, Martina:

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:783021/FULLTEXT02.pdf (2021-02-02)

Genomförande

Vi har valt att använda materialet "Familjen Kippin". Materialet innehåller aktiviteter, lekar och spel som är framtaget för att vara språkfrämjande för barn. Genom detta material och genom andra aktivteter kommer barnen få upptäcka ord, begrepp och kortare meningsuppbyggnader och träna på allt detta på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Arbetet är tänkt att fortgå under hela läsåret. Vi kommer även fokusera på högläsning både via digitala verktyg och genom böcker. Böckerna kommer till viss del väljas ut för att vara språkstimulerande genom att träna språkljud, och väcka abrnens intresse för att berätta, diskutera och prata om handlingen.

Vi kommer att arbeta med språkutvecklingen genom att ge barnen talutrymme, lyssna, läsa böcker och planera språkstimulerande aktiviteter utifrån barnens intresse.  

(Utifrån denna artikel: //forskoleforum.se/artiklar/stimulera-barns-sprakutveckling-del-2-de-forsta-aren)

Alla på avdelningen ska vara delaktiga och detta ska genomsyra arbetet under hela läsåret. 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film och med anteckningar. Dokumentation sker i mån av möjlighet och tid då vi pedagoger behöver vara närvarande när vi ska stötta barnens språkutveckling. 

Utvärdering och Reflektion

 

Ansvar

Alla pedagoger ansvara för den språkliga miljön samt för de språkliga aktiviteterna

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: