Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema JAGet

Skapad 2021-02-01 08:05 i Förskolan Sörfors Umeå
Förskola
Vi vill stärka barnens självkänsla och det sociala samspelet. Temat involverar förskolans prioriterade mål - Hållbar utveckling och Kultur och Drama.

Innehåll

Undervisningens syfte är att stärka barnens självkänsla och sociala samspel. Med hjälp av estetiska lärprocesser, digitalisering, språk, värdegrundsfrågor i form av film och litteratur skapar vi förutsättningar att utvecklas som individ och en god samhällsmedborgare. 

Mål: 
Vi vill ge barnen förutsättningar att...

 • Utveckla sin förmåga att använda sig av digitala redskap.

 • Utveckla empati genom att arbeta med känslor och känslouttryck.

 • Stärka sin förmåga att skapa samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Mål som berörs ur Barnkonventionen:

 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet

 • Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet.

 • Varje barn har rätt till att ånjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

 • Varje barn har rätt till att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • Barnen har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: