Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6

Skapad 2021-02-01 09:19 i Prins Wilhelmgymnasiet Flen
Gymnasieskola Engelska
~ Här i Unikum får du respons på dina uppvisade kunskaper i en lärandematris. Efter ett arbetsmoment uppdateras bedömning för motsvarande aspekt i din matris (nuläge) och du kan ta del av ett skriftligt utlåtande (kommentar). Lärandematrisen ger dig en samlad bild över ditt kunskapsuppvisande i kursen. ~ I CLASSROOM hittar du kursbeskrivning, planering och anvisningar till alla arbetsmoment.

Matriser

Eng
Engelska 6 [Lärandematris] MH

F
E
D
C
B
A
Förstå innehåll
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja strategier
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Använda material
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Skriftlig framställning
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Muntlig interaktion
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt.
Skriftlig interaktion
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt.
Anpassning
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven når samtliga kriterier för E och till övervägande del för C.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven når samtliga kriterier för E och tillövervägande del för C.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbetning
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven når samtliga kriterier för E och tillövervägande del för C.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Diskutera; jämföra
Eleven når i nuläget inte kriterierna för E alternativt att underlag saknas.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven når samtliga kriterier för E och tillövervägande del för C.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven når samtliga kriterier för C och till övervägande del för A.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: