Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med Vär(l)den, språk & kommunikaton - Normer & värden och matematiska utmaningar

Skapad 2021-02-01 09:39 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Det ska vara ROLIGT, TRYGGT och LÄRORIKT att vara såväl barn som vuxen hos oss på Tiunda förskola! Arbetet med värdegrunden ska genomsyra utbildningen - organisation, undervisningen, alla möten och aktiviteter under hela läsåret. Språk, lärande och identitet hänger samman. Kommunikation är en mänsklig rättighet och Barnkonventionen har blivit lag. Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter! Följ med på vår kunskapsresa! Vi har många spännande möten med vär(l)den att se fram emot. Under resan vill vi skapa hopp och framtidstro för en hållbar framtid. I januari - februari fördjupar vi oss inom målområdena normer och värden samt matematik.

Innehåll

Vi på Tiunda förskola har det här läsåret, 2020 -2021 valt fokusområde

MÖTEN MED VÄR(L)DEN, SPRÅK & KOMMUNIKATION.

Syftet med vårt valda fokusområde är att satsa extra mycket på förskolans gemensamma värdegrundsuppdrag. Det ska vara ROLIGT, TRYGGT och LÄRORIKT att vara såväl barn som vuxen hos oss på Tiunda förskola! Arbetet med värdegrunden ska genomsyra utbildningen - organisation, undervisningen, alla möten och aktiviteter under hela läsåret. 

Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete i sig. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Kommunikation är en mänsklig rättighet! Språk och kommunikation är en förutsättning för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Vi strävar efter att skapa positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barnens självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas.

Vi pedagoger startade upp arbetet med läsårets fokusområde vid studiedagen i juni. 
Varje månad väver vi in ytterligare ett av läroplanens målområde i arbetet med Möten med vär(l)den, språk & kommunikation. Givetvis arbetar vi med hela läroplanen ämnesintegrerat under hela läsåret men vi kommer att fördjupa oss extra mycket i ett nytt målområde för varje månad. Normer, värden samt språk & kommunikation var prioriterade målområden i augusti och september. I oktober fördjupade vi oss i målområdet naturvetenskap. I slutet av månaden analyserade vi så kallade undersökningsfasen och valde projekt.

Val av projekt

Med barnens nyfikenhetsfrågor och önskemål om ny kunskap har vi påbörjat vårt projektarbete som vi troligtvis tänker namnge

TÄNK OM...

Ett projektarbete om LIKA och OLIKA, FAKTA och FANTASI.

Det är också ett projektarbete om att lära sig att tänka.

Tankebubblan är en återkommande symbol som vi ofta samtalar om.

Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Vi vill dessutom ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling.

Undervisningen är både planerad och spontan.

 

Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 18 ska utbildningen ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort infor­mationsflöde och kontinuerlig förändring. 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. 

 

Utbildningen i förskolan ska enligt läroplanen ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

 

 

Uppgifter

 • Vecka 5, Möten med vär(l)den, språk & kommunikation Normer & värden

 • Vecka 6, Möten med vär(l)den, språk & kommunikation Normer & värden

 • Vecka 7, Möten med vär(l)den, språk & kommunikation Normer & värden

 • Vecka 8, Möten med vär(l)den, språk & kommunikation Normer & värden

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: