Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödklövern Vt20 Tema vatten

Skapad 2021-02-01 10:16 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi tillämpar ett tematiskt arbetssätt, där vi utifrån barnens visade intresse forskar kring ett ämne under en tid. Vi arbetar med konkret material, dramatisering. barnlitteratur, studiebesök etc. Vi vill ge barnen möjligheter till en mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens mål. Vi har valt att arbeta med vatten som tema detta läsår.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Barnen på Rödklövern visar intresse för kommunicering, samspel, rörelse, sång, musik och lek. De visar särskild glädje och igenkännande när vi sjunger och leker, de visar även stort intresse för maskiner, fordon och teknik. Vi kommer att utgå ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter och upplevelser när vi planerar verksamhet och aktiviteter. Genom att ta vara på barnens tankar och idéer skapas mångfald i verksamheten och varje barn ges möjlighet till delaktighet i sin utveckling och lärande. Vi har valt att arbeta med tema Vatten, där vi utgår från sagor, sånger, skapande och lekar kring vatten.

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
F
örskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

visar intresse för andra och utvecklar sin vilja att hjälpa varandra


Målet når vi genom att..

Vi kommer att ha temasamlingar med konkret material, dramatisering, skapa lärmiljöer, använda relevant barnlitteratur samt använda oss av lek, sång och musik. Vi pedagoger är närvarande, lyhörda och bidrar till barnens lärande och förståelse genom att;

 • fokus på undervisning
 • vetenskaplig förankring
 • samspelande dialog
 • medforskande
 • scaffoldning -vägleda, stötta och utmana
 • konkret material, barnlitteratur
 • närvarande pedagoger
 • reflekterande förhållningssätt

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • visar nyfikenhet, kreativitet och intresse för att delta i lek
 • utforska matematik på ett lekfullt sätt
 • förstå naturens olika kretslopp och att våra val kan bidra till en hållbar utveckling

 

Målet når vi genom att

Vi pedagoger är närvarande, lyhörda och bidrar till barnens lärande och förståelse genom att;

 • fokus på undervisning
 • vetenskaplig förankring
 • samspelande dialog
 • medforskande
 • scaffoldning -vägleda, stötta och utmana
 • konkret material, barnlitteratur
 • närvarande pedagoger
 • reflekterande förhållningssätt

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Lust att lära

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: