Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn 2021 Språk Före Bornholmsmodellen

Skapad 2021-02-01 10:15 i Tegelbrukets förskola Svedala
Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan För att utveckla barnens språkliga medvetenhet arbetar vi med en modell som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Den innebär att pedagogerna använder ett systematiserat material medvetet för att stärka barnens språkliga medvetenhet som en tidig förberedelse inför skolans läs – och skrivinlärning.
Förskola
I vårt arbete med språk och kommunikation använder oss av metoden Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan.

Innehåll

 

 

                

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi ser i vardagen att barnen är intresserade av rim och ramsor, sånglekar, lyssna på sagor samt samtala kring ords olika betydelse. I samtal, berättelser och språklekar upptäcker barn språkets möjligheter. Vi vill stimulera barnen att lära sig fler ord samt en insikt om språkets möjligheter. Genom att arbeta med språklekar vill vi att barnens möte med skriftspråket blir lustfyllt. Vid högläsning visar barnen stort intresse och de sitter ofta och läser/tittar i böcker själva eller tillsammans med en kompis.

I våra undervisningsstunder kommer vi att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och lekfullt perspektiv. Metoden vi använder, 'Före Bornholmsmodellen' är utformad för att möta barnens nyfikenhet och lust att lära.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Mål från Lpfö18:

Förskolan ska ge varje barn för utsättningar att utveckla:

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

VI vill se att barnen är nyfikna och har lust till att vilja utveckla sin kunskap i språket. Att de får en ökad förståelse för skriftspråket. 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi använder oss av materialet 'Före Bornholmsmodellen'. Barnen har sedan möjlighet att arbeta med den spontant tillsammans med andra kompisar. 

För att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande kommer vi att arbeta 1gång /vecka i två undervisningsgrupper. Under undervisningstillfället är det två pedagoger närvarande, en som håller i lektionen och en som dokumenterar.

Varje undervisningstillfälle består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, veckans tecken (sånglek och avslutning. Vid varje tillfälle är det något nytt som introduceras, eller att något moment upprepas med någon form av komplettering eller utmaning.

Upprop

Att börja samlingarna med ett upprop gör att man uppmärksammar varje enskilt barn i gruppen. När du fokuserar på varje barns förnamn och senare även deras efternamn och ålder blir varje barn synligt. Uppropet innehåller också språklekar som att dela upp barnens namn i stavelser eller uppmärksamma första och sista ljudet i det egna namnet. Med uppropet vet också barnen att nu börjar språksamlingen.

Högläsning

Högläsning ger rika möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets egenart och att de vänjer sig vid ett distanserat språk, ett språk som är fristående från " här och nu" - situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess. Som pedagog är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden

Veckans ramsa

I leken med ramsor uppmuntrar vi barnen till lustfyllda språkliga upptäckter gällande ordens innehåll och form.

Språklekar för de äldre barnen 4-6 år

Meningar  och ord

Här delar vi upp meningar i ord, sätta ihop ord till meningar och lär sig att ord kan vara ljudmässigt långa och korta. Detta gör att barnen börjar reflektera över att orden har både ett innehåll och en form. Barnen får även fundera över hur ord används tex, görord - beskriver vad någon gör - dvs verb och sakord - beskriver människor, djur och saker dvs substantiv.

Återberättande

Att låta barnen få återberätta är ett sätt att skapa berättarglädje hos dem. I ett långsiktigt perspektiv ger detta barnen erfarenheter av att berätta en saga eller händelse i en logisk följd men också att delta i textskapande i muntliga sammanhang.

Första och sista ljudet

Att låta barnen få lyssna efter första och sista ljudet i sina namn blir de uppmärksamma  på språkets minsta byggstenar - fonemen. Att leka med ljud- och tungvrickarramsor får de också dessutom se och känna efter hur vissa ljud formas i munnen. På detta sätt hjälper vi barnen att utveckla en fonemisk medvetenhet som senare har betydelse för deras läs- och skrivinlärning.

 

Sånglek

Sånglekar är språkliga aktiviteter där barnen i sång, rörelser och socialt samspel får känna rytmen i både språket och melodin med hela kroppen. Sångerna hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet. 

Avslutning

Varje språksamling har en tydlig avslutning.

 

Språkarbetet utanför Före Bornholmsmodellen

Vi arbetar med att stärka barnen i deras intresse och kunskap kring bokstäver, skriftspråket och att ljuda. 

 

Dokumentation

 

 • Vi dokumenterar på unikum i vår gemensamma lärlogg och varje barn ska ha minst ett lärloggsinlägg som visar ett lärande utifrån läroplansmålet

 

 Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 

 


Övrigt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: