Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i fokus

Skapad 2021-02-01 10:14 i 243701 Förskolan Frösätrabacken 48 Stockholm Skärholmen
Förskola
Hur får vi synliga/ mätbara resultat ?

Innehåll

NULÄGE 

Ge en kort beskrivning:

 • Hur har utbildningen och undervisningen bedrivits och vad behöver utvecklas.
 • Högläsning varje dag. Språkpromenader där fokus var att samtala med några barn om aktuella händelse i barnens vardag. Skapande aktiviteter där språket har varit centralt tex material från skogen som vi har jobbat mycket med och där  vi har märkt är utmärkta tillfällen att utveckla språket. Den styrda och den fria leken är en viktig beståndsdel att utveckla barnens språk. Samt alla vardagens lärande situationer. Vi ser ett utvecklings område i den vardagliga undervisningen att barnen har bristande kunskaper i svenska språket. När vi dessutom har tittat på VP från 2020 ,kan vi se att projektet vatten gav inte tillräcklig underlag för se mätbara resultat.

 

VAD: (mål) 

Besvarar frågor om: 

 • Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?   Nya begrepp /ord / förmågan att ta emot muntliga instruktioner. 
 • Vad vill ni utveckla i er utbildning? Vi vill utveckla barnens förmåga att uttrycka sig.
 • "Vad vill vi ska hända?" Att barnen aktivt använder sig ett varierat och nyanserad språk. Att barnen får en bättre förmåga att återberätta sagor för varandra med hjälp av tex. rekvisita.
 

VARFÖR? (Syfte) 

Besvarar frågor om:  

 • Varför har vi valt målområdet? Vi ser att det finns många barn med bristande ordförråd. Vi vill utmana barnen att ta till sig ett rikare språk och en lärande miljö där pedagogerna engagerar, uppmuntrar och bekräftar barnet.
 • Finns det stöd för innehåll och genomförande i våra styrdokument? Lpfö 18 
 • Frågorna besvaras utifrån ert identifierade nuläge samt stöd för innehåll och genomförande i styrdokument. Bristande kunskaper i svenska språket är vår identifierade område som vi bör utveckla.

 

HUR? (Metod - för att nå mål) 

Besvarar frågor om: 

 • Hur ska barnen inspireras och utmanas? Vi har valt Pino böcker som vi ska jobba med för att väcka barnens intresse för språk. Pino finns även digitalt på Ur skola, och finns då med de flesta modersmål representerade. 
 • Vilka metoder och arbetssätt ska användas? Vi väljer böcker som tar upp olika vardagliga händelser. Vi jobbar med en bok i taget. Vi väljer vilka ord och begrepp vi ska använda i förväg. Boksamtal och skapande. 
 • Hur ska processen hållas vid liv? Pinofigurerna kommer vara centrala på avdelningen, vi kommer använda rekvisita tex.göra en säng till Pino om det finns sagan. Vi kommer att synliggöra projektet på avdelningen och i lärloggen, vi kommer att engagera föräldrarna genom att låna ut böcker, och Pino får följa med hem.
 • Hur organiserar ni den pedagogiska miljön och barnens dag?  Högst fem barn. Detaljplanering om vilka områden vi arbetar med i boken.
 • Hur ska pedagogernas förhållningssätt vara i olika situationer? Stödja och utmana barnen med olika lösningar, inte ge svar samt ställa öppna frågor. Ställa nyfikna frågor för att föra samtalen vidare. Medforskande pedagoger. 
 • Hur ska arbetet följas upp och utvärderas? Dokumenteras? Reflektionstillfällen och dokumentera i lärloggen. Vi följer upp genom att barnen får återberätta sagorna, spela teater/leka Pino. Vi observerar och antecknar, och är delaktiga. Vi kommer att ha en projekthörna, med material, bilder etc. 

 

Uppgifter

 • Introducera Pino

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: