Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- mänskliga rättigheter och Sveriges nationella minoriteter

Skapad 2021-02-01 11:44 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Mänskliga rättigheter, Förintelsen och andra folkmord, Sveriges nationella minoriteter
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter Förintelsen och andra folkmord Sveriges nationella minoriteter

Innehåll

Mellan v 4-12 ska vi jobba med detta moment som binder ihop både samhällskunskap och historia


-Mänskliga rättigheter
- Förintelsen och andra folkmord
-Sveriges nationella minoriteter

 

Syfte med detta undervisningsområde:
Eleverna ska bli förtrogna med de mänskliga rättigheterna och med de demokratiska processer och arbetssätt. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över de värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

Syftet med detta arbetsmoment är också att ge eleverna förutsättning att utveckla kunskaper om historiska sammanhang, historisk bildning och få ett historiemedvetande. Eleverna ska också få möjlighet och förutsättning att kunna se likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar och därigenom få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att alla tider och alla människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Eleverna ska också få se och få möjlighet att skapa egna perspektiv på sin egen och andras identitet, värderingar och föreställningar.

Genom att undersöka och använda olika källor ska eleverna ges möjlighet att både värdera dem och att fundera över vad källorna kan berätta för oss.

Kunskapskrav i samhällskunskap
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med  resonemang och … underbyggda argument och kan då i … utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Kunskapskrav i historia
Eleven har  kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra … underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då … samband mellan olika tidsperioder.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra … underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då … underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 Eleven kan föra … underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett … fungerande sätt.

 

Grovplanering 8c

Moment: Mänskliga rättigheter, Förintelsen och andra folkmord, nationella minoriteter

V 4 (i skolan)
Vad är mänskliga rättigheter? Vilka berörs av dem? Vad handlar de om, vad betyder de? Vem/vilka har upprättat dem? När uppkom begreppet och tankar om mänskliga rättigheter?

Dela ut blanketter ang Olle Nolgårds studie – insamling senare i veckan.

Exempel på länder som bryter mot mänskliga rättigheter och hur reagerar omvärlden?

Gå igenom begrepp: Nation, rasism (samt olika typer av rasism), främlingsfientlighet, nationella minoriteter

27 jan är Förintelsens minnesdag. På no-lektionen kl 13-14 -  ”låt oss aldrig glömma” digitala skolprogrammet

Förintelsen – exempel på olika typer av rasism (strukturell….)

Gå igenom syfte, centralt innehåll och kunskapskrav (inte så djupt utan en första överblick)

Olle Nolgård- pratar med klassen via teams, berättar om studien

V 5 (distans)

Måndag förtest - Olle
Begreppsförklaringar: Rasism, Sveriges nationella minoriteter och Världens nationella minoriteter

BLÅ och GUL uppgift som ska vara klar till fredag v 5 (uppgifterna finns på onenote)
BLÅA uppgifter har öppna frågeställningar där eleven har möjlighet att själv styra över resonemanget till stor del. Blå uppgifter kräver ganska mycket eget driv och eget tänkande.
GULA uppgifter handlar om samma sak som BLÅA men har mer styrda frågeställningar där mer exakta svar krävs. Frågorna är fler till antalet och några frågor ger möjlighet till resonemang där egna tankar och reflektioner har möjlighet att komma fram.
Uppgifterna syftar till att ge eleverna förförståelse för samernas situation och historia i Sverige.

Eleven väljer antingen blåa eller gula uppgifter (inte båda!). Oavsett val av uppgifter kan eleven visa kunskaper på A-nivå

Läxa till tisdag v 6 delas ut. Begrepp: Nation, rasism, nationell minoritet, antiziganism, antisemitism, främlingsfientlighet

V 6 (i skolan)
Genomgång samernas historia, främst 1700 tal till nutid. Nedslag i olika händelser och olika årtal. Fokus på samernas ställning och rättigheter under de olika århundradena.
Ge feedback på förra veckans arbete med GULA och BLÅ uppgifter.
Läxförhör på tisdagslektionen.

V 7 (distans)
Romer – vilka är romer? Kort om romernas historia i Sverige.

BLÅ och GULA uppgifter att jobba med under veckan, ska vara klara på fredag. Uppgifterna handlar om olika personer som varit eller är viktiga i sammanhang som handlar om mänskliga rättigheter.

Grupparbete i teams. Alla grupper får en bild/bilder som de ska diskutera. De ska också läsa korta texter om händelser/uttalanden om romer i Sverige.
Uppgift:
- Diskutera tillsammans vilken eller vilka typer av rasism ni tycker finns i bilden och i texten.
- Vilken källa? Vad är källans användbarhet, alltså vad vill källan säga och vad kan vi idag använda källan till? Källans trovärdighet är inte i fokus här men helt ok att komma in på.

ALLA i gruppen för anteckningar över vad som sägs i gruppen.

 V 8 (i skolan)

Redovisningar muntligt av förra veckans grupparbete. Är man frånvarande får man redovisa genom att spela in en ljudfil och skicka till Kristina.

V 10
Genomgång och diskussion kring olika kulturers levnadssätt och sammanhang. Koppla diskussionen till sig själv. Vad befinner jag mig i för kulturellt sammanhang? Hur kan människor i framtiden komma att kunna se på din kultur? Vad tror du att framtidens människor kommer att ha svårt att förstå eller kanske anmärka på?
Uppgift;
- Skriv ett brev till ditt barnbarns barn. Berätta om dig själv, samhället/kulturen du lever i. Berätta om dina känslor, dina tankar om framtiden o s v.

Eller

-Skriv en faktatext om dig själv som om du är en framtida person som berättar vem du var. Tänk dig vad som skulle stå på wikipedia om dig ifall framtidens skolbarn googlar på dig.

V 11
Fortsätta med uppgiften från v 10.

V 12
Utvärdering som kopplar till ”förtestet” som gjordes tidigare.

Matriser

Hi Sh
Kopia av Kunskapskrav Historia

Förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

E
C
A
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiens användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Sh
Kopia av Kunskapskrav Samhällskunskap

Förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter.

E
C
A
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Förmåga att resonera om demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

E
C
A
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: