Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÖTE - undervisande samling

Skapad 2021-02-01 11:53 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Vi har gemensamt möte hela gruppen på Svalan två gånger per dag under vinterhalvåret. På förmiddagen innan lunch och då går vi igenom bland annat närvaro/frånvaro, dag, väder, aktivitet, och mycket annat. På eftermiddagen samlas vi en stund innan mellanmålet och då brukar vi leka olika lekar. Under våren och hösten äter vi mellanmålet ute och då har vi ingen samling före.

Innehåll

Syfte:

 • Känna glädje och ha roligt.
 • En gemensam stund då alla barn är samlade och känner en gemenskap. 
 • Lära sig varandras namn, 
 • Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen
 • Gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla"
 • Att kunna lyssna och ta en instruktion
 • Träna på turtagning och att visa hänsyn
 • Att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan
 • Samlingen är återkommande; samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet.
 • Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. Det är vår gemensamma stund då vi alla är samlade

 

Möte före lunch:

Jag har samling två dagar i veckan och det är tisdagar då vi varit i skogen och på fredagar. 

På Svalan följer vi en röd tråd i våra möten oavsett vem som håller i dom. Mötena kan se väldigt olika ut men vissa moment som närvar/frånvaro, antal, veckodag,datum, väder etc. är återkommande varje dag men det kan också presenteras och genomföras på en mängd olika sätt.

 • På tisdagar återkopplar och reflekterar vi mycket från Mulle då vi varit där på förmiddagen. 
 • På fredagar så har vi återkoppling på veckan som varit, våra aktiviteter, väder och annat. 

I mötena så använder jag mig av en mängd olika material. Sångkort, bilder, flanosånger/sagor, teckenstöd, med mycket mera. För att på olika sätt förtydliga och förstärka det vi håller på med. 

 

Möte före mellanmål: 

På de här mötena så samlas vi och leker lekar tillsammans. Bland annat: "Hunden och benet", "Dansstopp", "Gömma kompis", m.m

Nytt för den här terminen är att vi gjort lekkort och samlat i en "Leklåda". Ur den kan barnen välja vilken lek vi ska leka. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: