Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninens Undervisningsplan, förskolan Trollskogen Rinkeby - Kista

Skapad 2021-02-01 12:45 i 014571 Förskolan Trollskogen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

- Barnen får djupare kunskap kring symboler och skriftspråk, med hjälp av TAKK kopplat till tema Myror. (SPRÅK)

- Barnen får en mer ingående kunskap om myror och deras värld genom utforskande arbetssätt i skogen och med hjälp av digital teknik. (NATURKUNSKAP OCH TEKNIK)

-Barnen får en större förståelse för rums- och kroppsuppfattning. (MATEMATIK)

-Barnen får fler tillfällen under veckan till att utveckla sina koordinationsförmågor och takt/rytmkänsla. (FYSISK UTVECKLING)

-Barnen får en fördjupad förståelse för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar. (DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE)

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla fysikaliska fenomen.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  • sätta upp bilder och ord synligt i barnens höjd kopplat till temat.
  • ha tillgängligt material för utforskande, t.ex. luppar, förstoringsglas, samlarburkar.
  • utmana barnen fysik och motorik genom stimulansmaterial på gården.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  • TAKK syns i barnens lärmiljö.
  • en rik variation av barnlitteratur i alla rum.
  • material och leksaker skall i hög mån vara tillgängligt och flyttbart utifrån barnens aktuella behov,

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

- alla pedagoger skall utveckla sin kunskap om och användning av TAKK.

-alla pedagoger tillämpar nya strategier i högläsningen med barnen utifrån läslyftet och en gemensam mall med gemensamma utgångspunkter.

-i så hög utsträckning som möjligt vara delaktig i barnens lek och lärande genom att aktivt eller passivt delta eller tillhandahålla nya utmaningar för att stimulera barnens lärande.

-föregå med gott exempel i fysisk rörelselek inne och ute.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Tema myror där vi jobbar med ett utforskande arbetssätt och konkreta metoder; skapande med lera, målning och konstruktion.

vi promenerar ut i närmiljön/skogen

dramatisering

planerad högläsning med tex. boksamtal

barnen är delaktiga och aktiva i bokval i vårt bibliotek

dans och rörelselekar 

lärorikt innehåll på samlingar med fokus på experiment, matematik och språk

barnen är involverade i sitt lärande genom att de får återkoppling i ord och bild samt deltar i dokumentation i sina lärloggar efter bästa förmåga.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

observera om barnen tillägnar sig fler TAKK-ord.

observera om barnen tillägnat sig fler faktakunskaper om myror utifrån respektive grupps nuläge.

observera om barnen fått en ökad förståelse för lägesbeskrivningar i rum, tex. under, framför, bredvid, bakom.

observera om barnen tillägnat sig en djupare kunskap om takt och rytm.

observera om barnens medvetenhet ökat kring sina rättigheter och lika värde (vad innebär det konkret för barnen?)

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

vi behöver göra en tankekarta kring temat med barnen för att få ett nuläge.

vi pedagoger behöver göra finplaneringar och lärloggar för att följa lärandet.

vi behöver fylla på med faktakunskaper för att kunna utmana barnen.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Faktaböcker om t.ex. myror, teknikgrytan, russinhissen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: