👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI: Industriella revolutionen

Skapad 2021-02-01 13:14 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 8 Historia
Innehållet i detta område är viktigt därför att historiska händelser och skeenden påverkar vår tid idag och uppfattningen om framtiden. Framväxten av olika samhällen, demokrati och industrialisering ligger till grund för vårt samhälle idag. Den industriella revolutionen startade i Storbritannien på 1700-talet och pågår än idag i andra länder. Vi kommer att läsa om vilka orsaker som ligger till grund för industriella revolutionen, hur den växte fram och vilka konsekvenser den har fått.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Industrialiseringen - orsaker, förlopp och konsekvenser
 • Historiska källor - vad berättar de, vilka frågor ger de svar på

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med uppgifter som hjälper dig att lära dig att utveckla ditt resonemang och viktiga begrepp. Du kommer använda uppkopierat material, en del ur läroboken SOL 4000 historia år 8 och filmer från UR, studi.se och ILT

Viktiga begrepp!

Källkritik, tid-och rumskriteriet, tendens, beroende, trovärdighet, relevans

Industriell revolution, skifte, avel, befolkningsökning, jordbruksrevolution, teg, hemindustri, fabriker, massproduktion, kapital, råvaror, arbetskraft, uppfinningar, marknad, teknikutveckling, urbanisering, arbetsvillkor, fackförening, välfärd, miljöproblem

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • beskriva och resonera om orsakerna till industriella revolutionen
 • resonera om konsekvenserna av den industriella revolutionen både på kort och lång sikt
 • granska och tolka historiska källor

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner i helklass och i grupp
 • Vid skriftliga begreppstest, uppgifter och övningar under lektionstid
 • Vid test av källor samt skriftlig examination kring industriella revolutionen

Du kommer att få återkoppling: 

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid
 • Skriftligt under tiden du arbetar med uppgifter om industriella revolutionen (kommentarer i dokument)
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9