Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter i Mumindalen.Hallon Blå Matematik

Skapad 2021-02-01 14:11 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Hur många är det?

Innehåll

 

Innehåll

I sagan om Mumintrollet kommer vi in på många matematiska begrepp som vi gärna vill fördjupa oss i.

 

 

1. MÅLOMRÅDE
 

1a. SYFTE – GENERATIV FRÅGA        

Hur många är det?

Syftet är att gruppen med hjälp av matematik ska kunna resonera kring begrepp som belyser mängd, vikt, längd etc. 

1b: Mål ur lpfö-18;

 

Förmåga Att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematiskt om dessa

 

 

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Kunskap om mängd, vikt och längd etc.är viktigt för att förstå sin omvärld.

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

Barnen i gruppen pratar gärna hur gamla de är. Vem som är störst och vem som kommer först. 

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

Vi vet att barnen uppmärksammar skillnader . De blir ett år äldre, de blir längre etc men de kan inte riktigt precisera vad det  innebär. Begreppet är abstrakt och behöver illustrerats och undersökas.

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

Barnen ska få möjlighet att lära sig nya matematiska begrepp. 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

Begrepp för mängd, vikt och längd.

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I vårt arbetslag arbetar vi utifrån att barn är kompetenta människor. Vi kommer att diskutera, reflektera och diskutera om vad mängd, vikt och längd innebär. Vi  kommer självklart också att fortsätta att följa naturen när den förvandlas efter årstid. Vi kommer att stötta barnen och uppmuntra till utforskande enligt scuffhulding- teorin. Självklart ställer vi öppna frågor till barnen och med hjälp av reflektion och metakognitiva samtal hittar vi svaren tillsammans.

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Vi utvecklat våra kunskaper i matematik tillsammmans och hittar kunskap i litteraturen om vi behöver.

 

 

 

2. UTVÄRDERING

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat? 

2a. KRITERIER

 Vi strävar efter att barnen ska kunna använda begrepp för mängd, vikt och längd.

Vi vill att barnen ska förstå hur mängd och antal förändras.

Vi vill att barnen, ska med hjälp av spel, pussel etc , lära och förstå breppe med mängd, antal, vikt längd och att kunde samtala om detta och kunna jämföra. Vi gör diagram och tallinjer för att visa på de faktiska omständigheterna i begreppen.

 

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

Vi utvärdera veckovis och tänker Var  är vi? Vart ska via? Hur gör vi? Hur blev det? Reflektion med  och i arbetslaget Vi bjuder in föräldrar till temaredovisning för att göra det festligt och meningsfullt för barnen

 

 

 

 

3. AKTIVITETSPLAN

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Vi läser i boken och presenterar olika begrepp. Vi gör en tallinje och ett diagram.

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING

I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av utifrån boken och vilka behov de har.

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

➢ Sammanhang - vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen om Vinter i Mumindalen..
 Material och tekniker- vi visualiserar med hjälp av olika tekniker för att kunna få sagan så autentiskt som möjligt.
➢ Samverka, samarbeta, samlärande- vi jobbar utifrån gruppdiskussioner där vi samverkar med varandra. Vi jobbar med metakognitiva reflektioner tillsammans med barnen. Vi utforskar tiden med hjälp av matematiska begrepp och verktyg.

 

 

 

 

 

 

 

 ).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18

Matriser

Matematik

Börjar förstå
På väg mot målen
Uppnår vissa mål
Uppnår målen
Taluppfattning
 • Lpfö 18
Ramsräknar till 5 Känner igen om det är fler, färre, lika många, i mängd upp till 5 Uppskattar större/mindre Känner igen siffrorna 1-5
Räknar ett till ett upp till 10 Parar ihop antal och siffra upp till 5 Känner igen mönster Känner igen siffrorna 1-10.
Ramsräknar till 50 Kommunicerar och resonerar om mönster Känner igen och kan benämna 1-20
Rams räknar över 50 Räknar nedåt från 20 Uppskattar tal upp till 11 Kan skriva siffror
Problemlösning och matematikglädje
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Använder spontant tal i lekar Tolkar tecken och symboler Löser enkla vardagsnära problem med hjälp av andra och /eller material Sorterar på uppmaning och ibland spontant saker utifrån läge, storlek och antal
Använder matematiska metoder. Använder vissa begrepp som större, mindre, lika många, lägesbegrepp och antal i Kan med hjälp använda läges-sorterings-, antalsbegrepp Bedömer tillsammans med andra rimligheten på enklare problem
Använder sig spontant och tillsammans med andra av matematik i vardagen exempelvis i lek För i dialog med andra enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna enklare matematiksagor Använder vissa läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer i dialog rimligheten i lösningar på enklare problem
Använder sig på egen hand av matematik i vardagen och i lekar För enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna matematiksagor Använder på egen hand läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer på egen hand rimligheten i lösningar på enklare problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: