Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och Lärande

Skapad 2021-02-01 16:58 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Trygghet är en förutsättning för lärandet...

Innehåll

Vad

Att känna sig trygg med sig själv och sin omgivning ökar möjligheten för lärande. Att våga prova på nya färdigheter utan att vara rädd för att misslyckas är också viktigt.

Innehåll i verksamheten / aktiviteten

Enklare sånger och lekar för att lära känna varandra. Samlingar, skapande aktiviteter och utflykter i närområdet. Vi arbetar också med språkutveckling genom bl.a. "Bornholmsmodellen".

 

 

Vad vill vi utveckla hos barnen / i verksamheten

En vänskap och trygghetskänsla hos barnen. Att barnen känner sig trygga med varandra och all personal. Stärka barnens självförtroende. Vi vill också berika språket och öka ordförståelsen hos barnen.

 

 

Vem / Vilka

All personal på Lysmasken

 

 

Hur

Hur genomför vi aktiviteten

Genom planerade aktiviteter och lekar. Närvarande personal som är delaktig i barnens fria lekar. Spontana eller planerade utflykter i närområdet. Skapande aktiviteter i mindre grupper. Samlingar tillsammans. Enklare rollspel. Stödtecken.

 

Materialval

Sånger, böcker, lekar, skapande aktiviteter, rörelseaktiviteter, färdigt material vi har på förskolan, vår närmiljö, fantasi och spontana idéer.

 

Delaktiviteter

 

Mål.

En vänskap och trygghetskänsla hos barnen. Att barnen känner sig trygga med varandra och all personal. Att barnen vågar prova nya saker och färdigheter. Att barnen vågar föra fram sina tankar och åsikter. Att barnen visar omtanke och hänsyn till varandra.

 

Vilka läroplansmål tänker vi använda oss av under processen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

– fantasi och föreställningsförmåga,

 

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

– sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

– både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

 

– både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

 

 

Formulera mål som är utvärderingsbara

Har alla barn någon att leka med ? 

Är klimatet inkluderande och välkomnande ?

Törs alla barn vända sig till all personal om de behöver hjälp ?

Törs alla barn visa sina känslor ?

Leker alla barn i alla rum ?   

 

Var

Överallt där vi vistas

 

 

 

När

Under den tiden vår verksamheten är öppen.

 

 

Varför

 

Varför just dessa val, nuläge hos barnen och verksamheten.

Flera nya barn har flyttat upp från småbarns avdelningarna och även helt nya barn utifrån. Vi vill få dem känna sig trygga och delaktiga i gruppen.

 

Dokumentation

 

Hur dokumenterar vi aktiviteten

Unikum, ipad, bilder, skapande, samtal, fotografering

 

 

Stöd till reflektion och analys

 

 

 

Var är vi utifrån de mål vi har

 

Hur går vi vidare

 

Vad uttrycker och visar barnen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: