👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa in i våra namn

Skapad 2021-02-02 06:18 i Trollebo Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vad finns det för former i bokstäverna? Har vi lika bokstäver i våra namn? Hur många bokstäver har du i ditt namn?

Innehåll

Efter observationer under hösten och utifrån samtal med er vårdnadshavare så är barnens namn enbart skrivna med versaler då pedagogerna och flera vårdnadshavare uppmärksammat att barnen inte känner igen sina bokstäver när de står med gemener, vi kommer dock utmana oss denna termin och lära känna både versaler och gemener. Vi kommer under våren fortsätta arbeta med språk och våra namn och bokstäver. Vi kommer träna på att känna igen våra egna bokstäver och försöka få dem i rätt ordningsföljd med hjälp av namnen framför oss. Målet är att vi ska kunna lägga bokstäverna i rätt ordning utan att ha namnen framför. Vi kommer även att arbeta med namn på vårdnadshavare, eventuella syskon och husdjur. I arbetet med namnen så är det inte bara språket som involveras utan även matematik då vi räknar bokstäverna, jämför antal, storlek och letar former hos bokstäverna. Vi använder oss även av våra andra sinne som känsel och lukt. Språk är mer än vad vi pratar, läser och skriver. Vi har vårt kroppsspråk som kan ge väldigt tydliga signaler om när vi känner oss bekväma och när vi känner oss obekväma. Hur kan vi lära känna varandras kroppsspråk? Vad visar kroppsspråket om oss? Hur ser bokstäverna ut? Hur skiljer de sig från varandra? Hur många bokstäver har du i ditt namn? Hur många har jag i mitt namn? Har vi lika många? Har du fler eller färre än jag? Hur luktar träbokstäverna? Hur känns dem? Vad har de för färg? Vad finns det för former i bokstäverna? Har vi lika bokstäver i våra namn?
Till hjälp för vårt utforskande kommer vi ha bokstäver av trä, penna, papper, böcker, färg och mycket mer för att vi ska kunna utforska, utvecklas och intresseras av vårt språk på olika sätt och uppleva språket med hjälp av olika tekniker och material, och med hela kroppen.
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18