👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolution

Skapad 2021-02-02 07:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Våra arvsanlag styr allt som händer i vår kropp och hur vi ser ut. Under den tid som vi arbetar med det här avsnittet skall du lära dig hur detta fungerar men också få ta del av viktiga etiska diskussioner om hur vi idag kan påverka våra gener.

Innehåll

1 Vad säger kursplanen i biologi?

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. 

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier

 

2 Undervisning

Lärarledda genomgångar blandas med tid för inläsning och praktiska övningar och diskussioner runt problem och dilemman.

För inläsning används Biologiboken i NE:s läromedel samt sidor på internet. Länkar till dessa läggs i Classroom.3 Mål

Du skall efter avsnittet om genetik kunna 

 • beskriva en cells byggnad och funktion

 • redogöra för hur DNA är byggd och hur den lagrar vårt arv samt förhållandet mellan DNA, gen och kromosom

 • beskriva en vanlig celldelning

 • beskriva en reduktionsdelning vid tillverkning av könsceller

 • göra enkla korsnignsschema för att räkna ut hur en egenskap ärvs och då anvädna begreppen homozygot, heterozygot, dominant och recessiv.

 • ge exempel på hur mutationer påverkar oss och exempel på fel i 

Du skall efter avsnittet om evolution kunna

 • redogöra för Darwins teori om evolution

 • göra jämförelser med andra sätt att beskriva livets uppkomst och utveckling

 • redogöra för olika bevis för evolution

 • beskriva konkreta exempel på arters anpassning till sin miljö

Du skall efter avsnittet om bioteknik kunna

 • ta faktagrundad ställning i etiska frågeställning och andra problemformuleringar4 Bedömning

Ditt sätt att arbeta med inlärningen under lektionerna kommer att bedömas fortlöpande. 

Faktaavsnitt bedöms genom kortare skriftliga uppgifter/prov där eget berättande är viktigare än att svara på frågor.

 

I problembaserade frågeställningar och etiska diskussioner bedöms din förmåga att använda dina kunskaper och uttrycka åsikter som baseras på det du lärt dig.

 

Matriser

Bi
Genetik och Evolution

E
C
A
Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (…) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (…) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (…) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och använda information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersöka
Eleven kan genomföra (…) undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra (…) undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra (…) undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa (…) och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband (…)
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa (…) och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband (…)
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa (…) och ärftlighet och visar då på komplexa samband (…)
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.