👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 2B vt-21

Skapad 2021-02-02 07:55 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 2 Matematik
Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Innehåll

Du får möjlighet att i varje lektion utveckla din:

 • problemlösningsförmåga
 • begreppsförmåga
 • metodförmåga
 • resonemangsförmåga
 • kommunikationsförmåga

Detta ska du lära dig:

 • Kunna talen 0-1000, talföljder, hundratal, tiotal och ental, jämföra och storleksordna.
 • Kunna använda olika metoder för att addera och subtrahera tresiffriga tal.
 • Kunna använda uppställning vid addition och subtraktion.
 • Kunna räkna med pengar, mynt och sedlar.
 • Kunna de tredimensionella formerna, upptäcka och beskriva mönster och symmetri.
 • Kunna programmering, stegvisa instruktioner och följa och visa koder.
 • Kunna mäta och jämföra massa i g och kg.
 • Kunna klockan -kvart och minuter och förstå digital tid.
 • Kunna avläsa tabeller och diagram.
 • Kunna använda använda ovanstående kunskaper vid problemlösning.

 

Så här arbetar vi:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid beräkningar och vid problemlösning
 • arbeta enskilt och med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna i Bingel eller Skolplus (digitalt lärverktyg)

 

Så här kommer pedagogen att kunna bedöma dig:

 • genom visad aktivitet vid diskussioner och det dagliga matematiska arbetet.
 • genom visad kunskap i kunskapsloggen.
 • genom visad kunskap på lektioner samt prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik åk 3

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven beskriver tillväga­ gångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Dessutom kan eleven använ­ da grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geome­ triska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskatt­ ningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycks­ former med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan använda huvud­ räkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räkne­ metoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.