Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan ,Månen vårterminen 2021

Skapad 2021-02-02 14:47 i 023291 Förskolan Norrgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vårt projekt om känslor fortsätter med en ny inriktning utifrån barnens intresse, de pratar om olika känslor och dramatiserar olika känslor som arg, glad. De leker och pratar om superhjältar, deras egenskaper och hur det är att vara superhjälte. Barnen får superhjälteuppdrag varje vecka som de får jobba utifrån.

Innehåll

1. arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande:

Språk:

Vi vill att barnen ska utveckla begreppsbildning och fördjupad förståelse om olika begrepp.

Utveckla berättandet och återberättande

Utveckla sin förmåga att tolka och följa instruktioner

Medvetenhet kring var och hur söka och ta reda på information och fakta

utveckla kompetens och kännedom om olika uttrycksformer och material.

 

Matematik:

Vi vill att barnen ska lära sig problemlösningar i vardagen när de bygger, i leken och andra dagliga aktiviteter.

Barnen ska få fördjupad förståelse för matematiska begrepp som t.ex. läng, höjd, storlek, styrka och tyngd, antal....

Ökad förståelse för begrepp jämföra och mäta genom att använda oss av måttstock och jämföra olika längder, former och tyngder. 

 

Naturvetenskap:

Vi vill att barnen ska utveckla :

grund och fördjupad kunskap om naturvetenskapliga fenomen som t.ex. kretsloppet, Ta hand om jordens resurser och hållbar utveckling och använder oss av återvunnen material för att ta hand om vår miljö

Barnen ska utveckla förståelse kring vattnets kretslopp och kemiska sammansättningar

Göra barnen medvetna om naturens kretslopp och vår påverkan på naturen

 Utökad ordförråd av relevanta begrepp för naturen.

 

Fysisk aktivitet:

Utveckla sina motoriska förmågor ( grov och finmotorik) och rörelseförmåga inomhus, utomhus och i närområdet.

utveckla en förståelse om hälsa och välbefinnande och balansen mellan aktivitet och vila

 

Inflytande och delaktighet:

Barnen ska utveckla förståelse för vad en demokratisk process är 

Utveckla förståelse och medvetenhet för hur man kan påverka.

Bredda sina val av aktiviteter och intressen.

 

3: Organisation av utemiljö:

- ordna stationer med olika aktiviteter och få en kontinuitet i det

- aktivitetslådor

- schemaläggning månadsvis för organisering av uteförrådet

 

Innemiljön:

- organisera innemiljön utifrån barnens intresse

- tydliggöra olika stationer

- tillgängligt och varierat material  för barnen

- tillgänglighet av böcker, tecken och bildstöd

-Ge barnen möjlighet till en tydlig och tillgänglig miljö där bilder används som stöd för att ge barnen valmöjlighet.

 

4. Vårt förhållningssätt i undervisningen:

Vi är närvarande och ser och hör barnens intresse och nyfikenhet.

Vi är medforskande och tillsammans med barnen prövar olika hypoteser och ger input till deras forskande.

Vi har ett medvetet språkbruk och använder oss av olika material som bild och tecken för att ge barnen ett rikt ordförråd.

 

5.Aktiviteter/ tema kopplat till målbilden:

Vi väljer aktiviteter och tema i undervisningen som stödjer barnens förändrade kunnande.

Vi väljer tema där vi kan nå olika mål och barnen kan få insyn på sitt lärande.

Teman och aktiviteter väljs efter barnens intresse och nyfikenhet.

 Barnen får möjlighet till odling där de utvecklar begreppsbildning kring naturen och dess process.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer :

Observera hur barnen tolkar och skapar olika symboler och använder skriften för att förmedla kunskap.

Observera hur barnen löser problem i sitt vardag och tar sig an olika uppgifter i t.ex. matematik, naturvetenskapliga experiment.

Observera hur barnen tar hjälp av varandra och samarbetar med varandra  i olika situationer.

 

7. Vad behöver vi för ny kunskap och kompetenser för att utmana oss själva :

Vi behöver mer kompetenser inom det digitala verktygen och ge tid för att erövra och använda det i vårt arbete.

Fortsätta med reflektionsgrupper i huset mellan avdelningarna.

 

8. Vilka litteratur kan vi och barnen behöva:

Vi jobbar just nu med superhjältar och vi har redan tagit reda på olika fakta och superhjälte uppdrag. Vi har använt oss av det litteratur som finns på förskolan men om det finns andra litteratur inom enheten som kan berika vårt projekt och hjälpa oss att nå våran mål samt ge barnen rikare kunskap och begreppsbildning då ta vi gärna emot förslag och tips från andra kollegor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: