👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Matematik åk 1-3 Västerbergsskolan

Skapad 2021-02-02 15:12 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Matris för kunskapsutvecklingen i matematik
Grundskola 1 – 3 Matematik
Matris över elevernas kunskapsutveckling.

Innehåll

Matris matte åk 1-3 

De färgade rutorna i matrisen visar de framsteg du uppnått. 
 
De vita rutorna har vi antingen inte jobbat med eller så har eleven inte uppnått målet. 
 
Om rubriken insatser är färgad betyder det att eleven ,utifrån pedagogens bedömning, behöver extra insatser och hjälp för att kunna nå målen inom ämnet.

 

Matriser

Ma
Matematik planering åk 1-3

Matematik åk 1-3

Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga. Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din utveckling när det gäller matematik. Matrisen täcker kunskapsnivån till och med årskurs 3.
Insatser krävs
Taluppfattning och tals användning
Kan koppla antal till siffra.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-200.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2-, 3-, 4-, 5-, 10- samt 100-skutt.
Symboler för tal och symbolernas utveckling inom några olika kulturer genom historien.
Kan positionsystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan använda miniräknare.
Förstår delar av helhet, t ex 1/2, 1/3 och hur de förhåller sig till naturliga tal.
Kan uttrycka bråk som symboler.
Avrunda till närmaste tiotal och hundratal.
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Förstår innebörden av räknesätten.
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång. Se samband mellan addition och subtraktion
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång.
Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Kan använda miniräknare.
Multiplikation och division
Förstår innebörden av räknesätten.
Kan multiplikations-tabellerna 1, 2, 10
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20.
Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_=9 9=_+7 6=10-_
Geometri
Förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar
Kan namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, t ex klot, koner, cylindrar och rätblock. Kan begreppen sidoyta, hörn och kant.
Förstår symmetri, t ex i bilder och i naturen. Kan konstruera symmetri.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Kan på ett enkelt sätt ta reda på en figurs area och jämföra areor.
Tid
Kan vanliga tidsbegrepp, före , efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan kvart i och kvart över.
Kan hela analoga klockan.
Kan hela digitala klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid.
Längd
Kan begreppen kortare, länge, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt och massa
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilogram.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Känner till enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan begreppen större och mindre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Känner till några andra måttenheter t ex millimeter, centiliter och krm.
Statistik
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram.
Samband och förändring
Kan begreppen lika, fler och färre.
Kan begreppen jämnt och udda.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan förstå och lösa enkla räknehändelser/ sagor.
Kan översätta enkla räknehändelser/ sagor till en matematisk operation.
Kan skapa och lösa egna räknehändelser/ sagor.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt svarets rimlighet.

Ny rubrik

Insatser krävs