Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö - intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter

Skapad 2021-02-02 18:29 i Kastanjen Örebro
Förskola
Miljö - intresse för och förmåga att uttrycka tankar och och åsikter så att barnen kan påverka sin situation.

Innehåll

             Pedagogisk planering

                                             Temaområde – Miljö

                                    - Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter

 

·       Läroplansmål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,”(Lpfö18)

·       Syfte

 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

·       Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

·         Vi kommer att genomföra trygghetsvandringar samt att utvärdera vår miljö tillsammans med barnen.

·         Vi kommer att starta ett Barnråd där vi tar upp saker gällande vår miljö på förskolan som barnen kan vara med och påverka tex mellanmål, trivselregler mm.

·         Vi kommer att använda en “jag har ordet-pinne" i samlingssituationer så att alla barn får en möjlighet att komma till tals, uttrycka sina tankar och åsikter.

·         Vi kommer finnas nära barnen i leken, för att uppmuntra till goda handlingar och vägleda i situationer där konflikter kan uppstå.

·         Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet till utrymme.

·         Vi kommer att uppmuntra barnen att prova lösa situationer med kompisar själva och t.ex. påminna om våra trivselregler.

 

 

 

·       Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

·         Vi gör Trygghetsvandringar med barnen. Hur lärmiljön är utformad påverkar tryggheten på förskolan. Trygghet kan ha olika innebörd för oss. Vi gör barnen delaktiga i hur innemiljön kan utformas. Finns det något i innemiljön som vi skulle kunna ändra på för att det ska bli bättre, roligare, mysigare, eller kanske mer praktiskt?

·         Barnintervjuer

·         Genom att bilda ett Barnråd kan vi lära barn demokrati, där kan barnen tex komma överens om våra trivselregler, vad vi ska äta för mellanmål mm.

·         Vi använder pratpinnen för att alla ska få uttrycka sina åsikter vilket är en rättighet för barnen, samt att de ska bli lyssnade på. Vi vill även att barnen lär sig lyssna på och visa hänsyn för andras åsikter.

·         Genom enskilda barnutvärderingar får vi reda på vad barnen tycker om och upplever sin utbildning.

 

·       Vem/vilka ska delta i undervisningen?

 

Alla barn på Kastanjen kommer att delta utifrån intresse, förutsättningar och behov.

                                                                                                                   

·       Var ska undervisningen genomföras?       

                

På Kastanjen, inomhus och utomhus.

 

·       När ska undervisningen genomföras?

 

Under läsåret 2020–2021, med startvecka 36.   

               

 

·       Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?

      

·         Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum.

·         Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum.

·         Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

·         Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: