Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 vårterminen

Skapad 2021-02-02 21:10 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för vårterminen åk8
Grundskola 8 Matematik
Under våren kommer vi arbeta med geometri, ekvationer och sannolikhet & statistik

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Kap 4: Geometri. 

Kap 5: Ekvationer

Kap 6: Sannolikhet och statistik

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, diskussioner enligt EPA(enskilt, par, alla), eget arbete i både digital och analog form och läxor.

Vad ska du lära dig?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser muntligt och skriftligt. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Kap 4: omkrets, cirkel, diameter, radie, area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, basyta, volym, begränsningsarea, prisma, pyramid, cylinder, kon, mantelyta, klot.

Kap 5: Ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, parentes.

Kap 6: Sannolikhet, likformig sannolikhetsfördelning, olikformig sannolikhetsfördelning, utfall, oberoende händelser, medelvärde, median, typvärde, frekvens, relativ frekvens, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, medelpunktsvinkel.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Delta i diskussioner i stor eller mindre grupp, inlämningsuppgifter, examination(muntlig och/eller skriftlig)

 

Tidsplanering:

Vecka

Vi använder matematikboken Y. (Lennart Undvall, Kristina Johnsson & Conny Welén- Liber 2013)

Lektionsinnehåll:

LÄXOR                     start  S. 339 

Kap.4 - Geometri

Begrepp: Omkrets, cirkel, diameter, radie, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, basyta, mantelyta, klot, cirkel sektor. s.16
V2 11-jan 4.1  och 4.2 (Omkrets och Area & Cirkelns area) 13
V3 18-jan 4.3 och 4.4 (Rätblock och kub & enheter för volym) 14
V4 25-jan 4.5 och 4.6 ( Prisma och pyramid & Cylinder, kon och klot) 15
V5 01-feb 4.5 och 4.6 + Repetition, blandade uppgifter 16
V6 08-feb Repetition och prov 1 (tisdag - 09/2)  

Kap.5 - Ekvationer

Begrepp: Ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, parentes, teknet framför siffra, obekant och parentes, variabel, prövning. s.218
V7 15-feb 5.1 (Ekvationslösning) 17
V8 22-feb 5.2 och 5.3 (Ekvationer med obekanta i båda leden & problemlösning med ekvationer) 18
V9 01-mar Sportlov  
V10 08-mar 5.4 och 5.5 (Ekvationer med flera termer och parenteser & Problemlösning med ekvationer (II)) 19
V11 15-mar 5.4 och 5.5 + Repetition, blandade uppgifter 20
V12 22-mar Repetition och prov 2 (tisdag - 23/3)  

 

Kap.6 - Sannolikhet och statistik

Begrepp: Sannolikhet, likformig sannolikhetsfördelning, olikformig sannolikhetsfördelning, utfall, oberoende händelser, medelvärde, median, typvärde, frekvens, relativ frekvens, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, medelpunktsvinkel. s.260
V13 29-mar Introduktion & 6.1 (Hur stor är sannolikheten)  
V14 05-apr Påsklov   
V15 12-apr 6.1 och 6.2 (Hur stor är sannolikheten & sannolikhet i flera steg) 21
V16 19-apr 6.3 (Tabeller och diagram) 22
V17 26-apr 6.4 och 6.5 (Relativ frekvens & cirkeldiagram) 23
V18 03-maj Repetition, blandade uppgifter 24
V19 10-maj Repetition, blandade uppgifter  
V20 17-maj Repetition och prov 3  (tisdag - 18/5)  
V21 24-maj Extra tid  
V22 31-maj Extra tid  
V23 07-jun Mentorsdag och skolavslutning  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: