Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturen i skolan

Skapad 2021-02-03 11:33 i Stråvalla förskola Varberg
Förskola
Ett projekt som belyser skillnaderna i två länders olika skolvärldar.

Innehåll

Kulturveckorna återkommer som en tradition i utbildningen varje vårtermin på vår förskola. Att skapa fokusveckor för att aktivt lyfta och belysa kultur för barnen. 

I vår grupp vill vi koppla undervisningen med begreppen kultur till att belysa skolvärlden. Barngruppen är inne på sin sista termin på förskolan och det ligger ett intresse och nyfikenhet inför kommande skolgång. Vi har förmånen att ha en student på praktik hos oss under denna period som ursprungligen kommer från Syrien. Vi tar tillfället i akt att visa på skillnader i skolgången mellan Sverige och Syrien.

Under arbetets gång vill vi använda oss av bilder för att förstärka och skapa tydlighet i den fakta vi möter på.

Vi har valt att barnen senare ska dramatisera och gestalta de tydliga skillnader som vi lyfter fram i skolväsendet. Drama är också en gren av kulturbegreppen och vi valde det för att ge barnen möjlighet att arbeta i estetiska lärprocesser i deras kunskapsutveckling. 

Barnen kommer med hjälp av skapande få tillverka en del rekvisita vi kommer använda oss av i föreställningen. De kommer själva få välja vilken del av processen som passar bäst för sin egen roll.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: