👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för 7b Samband och förändring

Skapad 2021-02-03 12:34 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Du kommer att jobba med hur du beräknar rabatt och höjning i procent och bl a hur du kan visa en förändring genom att visa en graf.

Innehåll

 

Planering Samband och förändring, 7b

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

Centralt innehåll

 

·       Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

 

·       Proportionalitet och procent samt deras samband.

 

·       Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 

·       Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

 

 

Bedömning

 

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

Läxa

 

Du ska göra så många uppgifter du kan, utmana dig själv!

 

 

 

 

 

Diagnoserna

 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på.

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.     Skriftliga prov

 

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

7

 

Uppstart kap 4

Läxa 13

 

 

4.1 Proportionalitet s 166 - 170

 
 

 

   

8

 

4.2 Tid och rörelse s 171 - 175

 

 

 

4.3 Sträcka, tid och hastighet s 176 - 181

 

 

 

 

 

10

 

4.4 Andel i bråkform s 182 - 186

Läxa 14 

 

 

4.5  Andel i procentform (I) s 187 - 191

 

 

 

 

 

11

 

4.6 Andel i procentform (II) s 192 - 196

 

 

 

4.7 Hur stor är delen s 197 - 201

 

 

 

   

12

 

Diagnos kap 3 Blandade uppgifter s 202 - s 206

 

 

 

Träna Tal / Utveckla tal s 207 -  211

Läxa 16

 

 

   

13

 

Träna Tal / Utveckla tal s 207 -  211

Förmågorna i fokus

 

 

 

Repetition + Övningsprov , arbetsblad

 

 

 

Matteprov tors 1 april

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    Ma  7-9
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
    Ma  7-9
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
P
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
B
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
M
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
R
föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
K
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.