Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Body and Soul - 18ABC

Skapad 2021-02-03 12:56 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här området kommer vi att arbeta på temat kärlek; Body and soul. Vi kommer att fortsätta arbetet med att att repetera grammatik och förnya ordförrådet för att utveckla vår kommunikation på olika sätt såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

 

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna

 • förstå och kunna centrala ord och begrepp i arbetsområdet om de texter som vi läser i Body and Soul
 • skriva ett kortare sammanfattning om filmen Notting Hill och de textutdrag vi har läst och lyssnat på.
 • kunna delta i ett samtal om filmen. 
 • kunna berätta muntligt om din sammanfattning / text  för dina klasskamrater.
 • använda grammatik som vi har tränat på i arbetsområdet när du skriver och pratar engelska, som present continuous and present simple och past continuous tense.
 • delta i muntliga diskussioner om det du har läst och sett.

Vad ska vi arbeta med; dvs undervisning och hur vi ska öva: 

Vi kommer att

 •  läsa och analysera texter inom temat Body and Soul.
 • träna på ord och uttryck för att utveckla ordförrådet med ord kring temat.
 •  ha genomgångar om grammatiska moment.
 •  träna på  uppfatta helhet och detaljer i lyssnar övningar på engelska, inom temat men även allmänna hörövningar.
 • se avsnitt / film från arbetsområdet Body and Soul; Notting Hill och diskutera i grupp.

Information om vad vi ska arbeta med kommer att finnas på classroom.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 I den skriftliga övningen med sammanfattning av filmen/ textutdrag  kommer ni att kunna visst tema. 

 

Examinationsuppgifter / Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Du kommer att visa dina kunskaper i ett skriftligt prov om arbetsområdet Body and Soul. Vi kommer att ha lyssnarövningar i samband med arbetet med texterna men även i form av listening comprehension och reading comprehension. I bedömningen ingår uppgifter du arbetar med under lektionerna, det muntliga deltagandet i gruppdiskussioner och övningar kring Body and Soul. I uppgifterna på lektionerna ingår  såväl uppgifter i classroom och Magic online.  Vi kommer även att ha läxa  på ord och uttryck, "spelling".

v. 6. Written test 

v8.  Listening Comprehension

v. 9-10. Written text + discussion based on the film Notting Hill

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. I den skrivna texten läggs vikt vid vilken fakta du kan redovisa, hur många exempel du kan visa på som du också kan förklara och redogöra för. Det läggs vikt vid hur utvecklande din text är, att du arbetar med förbättringar av din text utifrån kamratbedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Body and Soul

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska/Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förstå texter i olika genrer
Anpassa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i lättillgängliga texter. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Begreppsförmåga
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Tala
Anpassa talet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig muntligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig muntligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: