👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnens planering Februari

Skapad 2021-02-03 13:50 i Svenstorps förskola Ale
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

SYFTE  GENERATIV FRÅGA:

Vi har uppmärksammat att barnen ibland utesluter varandra i lek och inte alltid vet hur de ska förhålla sig till varandra i olika vardagliga situationer. Vårt syfte är att skapa ett demokratiskt forum där vi kan hjälpa barnen att få syn på varandra och ge dem förutsättningar för att hantera etiska dilemman som uppstår i deras sociala relationer. På vilket sätt kan vi se förändring i barngruppen genom att ge barnen möjlighet till inflytande i ett demokratiskt forum som sker kontinuerligt?

 

1. MÅL

-VÄLJ TVÅ LÄRPLANSMÅL från läroplanen att arbeta emot

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

KARTLÄGGNING AV BARNGRUPPEN

VILKA INTRESSEN, BEHOV OCH INITIATIV KAN VI TA TILLVARA FÖR ATT ARBETA MOT MÅLEN

-Var befinner vi oss just nu? Vi har uppmärksammat att barnen ibland utesluter varandra i lek och inte alltid vet hur de ska förhålla sig till varandra i olika vardagliga situationer
-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? De lär sig hur forumet fungerar och prövar sina kunskaper i skrift och att följa gemensamma regler såsom turtagning, handuppräckning, lyssna in och följa ämnets tråd.
-Vad kan/vet barnen om detta? Vi har genomfört intervjuer med varje barn 18/20. Ett barn har varit frånvarande hela vårterminen och ett barn kan inte det svenska språket ännu och vi har inte lärt oss arabiska. Vi kommer att ta hjälp av vårdnadshavare till att genomföra denna intervjun. På frågan vet du vad ett möte är? svarade 11 barn svarar ja, 4 barn svarar nej, 3 barn är osäkra. På frågan vad man gör på ett möte svarar barnen: -Att man pratar med varandra, -Man tar rast,- Jobbar med andra, -Pratar, -Pratar om grejer, -Pratar om viktiga saker, -Pratar,- De kan göra en lek,- Inte boxa, inte retas, inte puttas, inte puttas så att man ramlar,- Jag vet inte,- Man ska inte slåss, kramas ska man göra. Man får inte puttas,- Man kan bjuda någon på en födelsedagspresent eller skriva sitt namn och bjuda in så, -Man går och pratar med varandra, man sitter, vet inte vad man pratar om, -Man pratar med varandra och går ut också,-Man pratar om viktiga grejer, typ om man saknar sitt barn så kan man prata om hur man ska göra,-kollar film,-Pratar om vad man ska göra,-Mamma jobbar i ett möte på bordet, man jobbar och såna grejer, man jobbar tillsammans. På frågan varför man har ett möte svarar barnen: -Men jag vet inte,-Så att man kan ha rast,-Jag får lite mat hemma,-Att man pratar,- Därför man måste röra sig därute och få kroppen bra,-För att man vill gå och prata med någon,- För att man ska bli jätte mycket vänner,- För att man ska få mera vänner och kramas,-Får inte ha på riktigt,-Tror att till skogen,-Ingen aning,-Vet inte,-Vet faktiskt inte,-Därför man måste ta möte, ibland behöver man inte men ibland kan man göra det, man kan ha möte om man vill och ha en liten stund till sig själv, när man tar möte får man lite godis men inte till barn,-Till att få pengar från banken,-Vet inte, planera dagen,-Man kan bestämma saker. 
-Speciella behov att ta hänsyn till 
-Intressen 
-Intervjuer enskilt och gruppintervju? Enskilda intervjuer har gjorts med 18/20 barn och en gruppintervju har gjorts.
-Observationer: ljudinspelning och videoinspelning, block där vi skriver ner vad vi hör och observerar av det barnen gör och säger. 

Uppföljande intervju med två extrafrågor 31/5

- Vet du vad ett möte är svarade många barn ja på frågan. En del barn har klart för sig att möten kan se ut på olika sätt och handla om olika saker. En del barn är fortfarande osäkra.

- Vad gör man på ett möte? svarade en del barn konkret hur björnmötena går till, de flesta barn visste att man pratar om olika saker och en del barn uttryckte att möten är långa.

-Varför har man möte? Lära sig något nytt, uttrycka sin åsikt, för att man ska banka, för att prata och lyssna på varandra, något barn tycker det är bra med dokumentationen som visar vems tur det är, ett annat säger att det är för att Björnarna ska veta hur de ska bete sig.

-Hur tycker du att det har varit att ha Björnmöte?  Bra att ställa frågor, lite hårt att sitta på stolarna, lite tråkigt, skoj att vara ordförande eller sekreterare, tråkigt att sitta bredvid,  lite så där,  jobbigt att sitta stilla, spännande, bra vi har några roliga saker som vi bestämt som man kan leka med, väldigt väldigt bra, bra att man får sitta ordförande, bra att vi bestämt att man bara får ta med leksaker på onsdagar, alla har varit bra, lite bra att man får räcka upp handen för att säga saker, jättebra med födelsedagsstolen, tråkigt att vänta tills man ska leka och ha det kul.

- Berätta för mig om något du kommer ihåg från våra björnmöten? Att fröknarna ska följa med till skolan, att man ska vara snäll mot djur, att man ska ha ansiktsmålning, att ordförande bankar med hammaren om vem som får prata, sekreterare den som skriver, lyssna, jag tyckte om att vi bestämde att vi bara får ta med leksaker på onsdagar, om ett kryss på en bild på en sten, att vi ska ha partyhattar och fixa stolen, när vi gick tills skogen och hittade det som pomperipossa gjort att vi bestämde att vi skulle ha leksaker med oss på onsdagar, och att vi bestämde några saker om avslutningsfesten, man får inte retas tillsammans och inte boxas för då kommer hans föräldrar och tar honom hem, jag kan inte säga om man sitter på en stol får fröken jobba lite på ipaden, jag kommer ihåg jättemycket: att man  inte får hoppa på fönsterbrädan, hur man leker hulken om manfår det, jag kommer ingenting det enda är kalaset, jag kommer ihåg att fröken skulle ta ett kort från påsen men att det inte blev jag när vi skulle välja sekreterare och den med hammare, kalaset, sekreterare med hammare, ordförande har hammaren.

 

 

NEDBRYTNING AV LÄROPLANSMÅLEN.

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

-Barnens tankar och frågeställningar/ämnen ska vara grunden för våra Björnmöten.

- Alla barn ska kunna hålla sig till aktuellt ämne.

-Alla barn ska vid varje möte ha möjlighet att uttrycka sin åsikt.

 

 

 

FÖRMÅGOR:

Vilka förmågor vill vi se barnen utveckla?

Att använda olika former av kommunikation för att lösa konflikter i ord och handling

Att alla ska våga delta i våra Björnmöten och inta de olika rollerna såsom ordförande, sekreterare och att våga tala i grupp

Att visa respekt för varandra genom att lyssna när någon annan har ordet.

 

 

2. GENOMFÖRANDE/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

-Hur förbereder vi barnen?

Barnintervjuer(enskilda) påbörjas på måndag 8/2. Frågor att ställa: Vet du vad ett möte är? Vad gör man på ett möte? Varför har man möte? Resterande på tisdag 9/2. Introduktion av Björnmöten Onsdag10/2 Bild på hammaren(sätta upp på veckoschema) Frågor på gruppnivå som Är det någon som vet vad ett möte är? Vad gör man på ett möte? Varför har man ett möte?

-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?

Genom att vi vuxna dramatiserar litteratur "Leka tre", genom pedagogiska program "Ugglan och kompisproblemet"


-Innemiljö Mötesform: Vi sitter på stolar på björnmattan. Ordföranden och sekreteraren har varsin röd pall framför sig. Block och penna, hammare och träplatta att slå på. Två avcheckningslistor med barnens foton för tydligheten vems tur det är att vara ordförande och sekreterare 
-Utemiljö
-Intervjuer med barnen
-Observationer
-Föräldrasamverkan. De blir delaktiga genom unikum och en förslagslåda där vårdnadshavare kan lämna ämnen att diskutera på våra Björnmöten.
-Litteratur Bångstyriga barn och Hissad och Dissad
-Hur skall dokumentationen ske? skriftligt på gruppnivå

3.UPPFÖLJNING

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?

- vuxensekreterare skriver ner deltagande barn och sätter en streck på det barn som pratar varje gång.

- Tidigt skift: sekreterare och barnsekreterare och ordförande sätter upp protokoll och lägger ut på unikum ( göra nytt valkort)


Välja ordförande och sekreterare på samlingen dagen innan och även låta barnen skriva sina namn i protokollet och datum. Sätta upp aktuellt protokoll för att skapa en mötesplats för barnen där samtalen om ämnet kan fortgå. 

vecka 22: vi intervjuar barnen igen. Samma frågor som tidigare plus två extra frågor 

- Hur tycker du att det har varit att ha Björnmötet?

- Berätta för mig om något du kommer ihåg från våra Björnmöten.

4. UTVÄRDERING

SVAR FRÅN INTERVJUFRÅGOR

FRÅGA NÅGRA VH OM HUR DE UPPFATTAT VÅRA BJÖRNMÖTEN OCH DOKUMENTATIONEN PÅ UNIKUM.

-Barnens tankar och frågeställningar/ämnen ska vara grunden för våra Björnmöten. 

Genom att vi använt Björnens brevlåda som både barn och vuxna( även vårdnadshavare) använt har fokus kunnat bli på barnens funderingar och frågor vilket också har lett till ökat intresse för att skriva och gjort barnen  medvetna om att det är deras frågeställning uppmärksammas och tas på allvar.

- Alla barn ska kunna hålla sig till aktuellt ämne.

Barnen har genom våra möten fått öva på att lyssna till varandra och diskutera ett ämne i taget, när något barn begärt ordet och fallit från ämnet har vi pedagoger påmint om vad vi pratar om. Vi har uppmärksammat under vårens gång att barnen nu tar egna initiativ att påminna varandra att hålla sig till ämnet.

-Alla barn ska vid varje möte ha möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Genom att en pedagog funnits som stöttning till ordföranderollen har ordföranden övats i att bli medveten i hur ordet ska fördelas bland de barn som räcker upp handen. Barnen har med tiden förstått att de även kan tilldela ordföranden och sekreteraren ordet. 

 

 

 

FÖRMÅGOR: 

Vilka förmågor vill vi se barnen utveckla?

Att använda olika former av kommunikation för att lösa konflikter i ord och handling

- Vi har sett barnen använda handuppräckning när de vill kommunicera och göra sin röst hörd och som ett sätt att skapa turordning i andra sammanhang. Barnen hänvisar till beslut som vi tillsammans fattat i björnmöten i leksituationer.

Att alla ska våga delta i våra Björnmöten och inta de olika rollerna såsom ordförande, sekreterare och att våga tala i grupp

- De flesta barn har uttryckt en önskan om att inta rollerna och sett det som en viktigt och betydelsefull uppgift. Vi har uppmärksammat att barnen använt sig av redskapen såsom handuppräckning i andra sammanhang.

Att visa respekt för varandra genom att lyssna när någon annan har ordet.

- Barnen har övats i att lyssna till varandra och lärt sig att respektera och acceptera att det är den som har ordet som får prata till punkt.


-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

5. ANALYS OCH UTVECKLING

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Vi ser att: 

Ett ökat intresse för att skriva, räcker upp handen för att få ordet i flera situationer. Vi ser att flera barn väntar in sin tur i andra sammanhang. Genom våra björnmöten har barnen blivit medvetna om att deras röst och åsikt är viktig och tas på allvar. Ökat intresse för upprätthållande av gemensamt fattade beslut. Framgångsfaktorer som vi har sett och vill ta med oss till vårt fortsatta arbete med barnen är att detta forumet skapar en förståelse för samvaron i barngruppen. Formen för forumet(stolar i ring, ordförandeklubba, anteckningsblock, dokumentationen mm) För barnen, viktiga frågeställningar, och dokumentationen på unikum som gör vårdnadshavarna medvetna om händelser och skeenden i barnens vardag på förskolan och som ett sätt att kommunicera med barnen hemma.

Då vi ser flera framgångsfaktorer vill vi fortsätta med björnmöten framöver, men kommer att ta tillvara barnens åsikter som vi uppmärksammat i våra barnintervjuer där de uttryckt att de tycker att mötena är för långa. Endast ett ämne i taget kommer att ligga som fokus inför varje möte. 

Vi upplever att det är spännande att se förändringen i barnens utsagor som vi får tillgång till genom barnintervjuerna vi gjort både föra och efter arbetsprocessen.

Vi behöver däremot bli ännu bättre på att ställa relevanta och tydliga frågeställningar på ett sätt som alla barn kan förstå och som inte blir för abstrakt. Vi har också uppmärksammat att miljön runt intervjusituationen är viktig.

De beslut som fattas på björnmöten blir meningsfulla om vi fortsätter att följa upp dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18