Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema -Berättande VT21

Skapad 2021-02-03 16:57 i Päronbyns förskola Båstad
Förskola
Från föregående läsår tar vi med oss att barnen behöver träna på att kommunicera, respektera varandra och lyssna på varandra. Vi behöver därför ge barnen flera olika verktyg till kommunikation. I vårt temaarbete med berättande kan vi utmana och utveckla barnens språk.

Innehåll

Var är vi? Vad ser vi utifrån barngruppen?

* Vi ser ett behov i vår barngrupp av att utmana och utveckla barnens språk.

* Vi ser att en del barn barn behöver träna på att kommunicera där vi behöver ge barnen flera olika verktyg till kommunikation.

* Vi ser att en hel del av barnen är intresserade av böcker, sånger och rörelser.  

Vart ska vi? Vad vill vi uppnå ?

* I vårt språkutvecklande arbete vill vi utöka barnens ordförråd.

* Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk.

* Vi vill ge varje barn förutsättningar efter sin egen förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang.

* Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska. 

* Vi vill att barnen ska respektera och lyssna på varandra.

Hur gör vi? Vilka metoder kommer vi att arbete med?

* Möta språket på olika sätt- Vi planerar och skapar våra olika lärmiljöer och undervisning utefter barnens intressen så att de ska locka och inspirera barnen till språkande. Vi stimulerar barnens språkutveckling genom högläsning, boksamtal språklekar, rim och ramsor, sång, musik, bild, sagolådor, poluglutt, och drama. Barnen ska omges av ett rikt och nyanserat språk där vi pedagoger bekräftar och sätter ord på barnens olika upplevelser, känslor och händelser. Vi låter barnen ordbada. Utveckling sker genom att vi använder oss av olika sätt att kommunicera på och vi uppmuntra barnen till att samtala och att använda sig av de olika sätten att kommunicera på.

* Ett mångfaldigt lärande kan bidra till att barnen lättare behärskar och tar till sig språket. Genom att vi anpassar miljön och ser till att bland annat böcker finns tillgängliga i barnens nivå ger vi barnen fler möjligheter att utvecklas språkligt. Vi är närvarande och stöttar barnen i samspelet och sätter hela tiden ord på det barnen gör.

* Varje barn har rätt att göra sig förstådd och det är vår uppgift att guida dem efter vägen. I vårt arbete kommer vi även att dela upp barnen i mindre sammanhang under större delen av dagen. Vi pedagoger använder oss av olika verktyg såsom bilder, TAKK, olika digitala verktyg som till exempel Polyglutt där barnen med svenska som andra språk får möjlighet att lyssna på böcker på sitt hemspråk.

* Högläsning och en viktig del i barnens språkutveckling och genom olika lässtunder får barnen möjlighet till att öva sig på att reflektera och återberätta en berättelse.

* Vi uppmärksammar och ökar barnens medvetenhet kring att det finns olika språk, kulturer och länder i världen. I vår undervisning stimulerar vi barnens språkutveckling genom att på ett lekfullt sätt träna sin munmotorik.

 

 Dokumentation/Utvärdering

* Detta arbete kommer att kunna följas på barnens utveckling i lärloggar och till viss del i månadsbrevet.

* Vi tar bilder och sätter upp vår dokumentationsvägg.

* Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt med varandra under arbetets gång.

* Vi reflekterar och samtala med barnen för att göra de delaktiga.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: