Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vt-21

Skapad 2021-02-03 23:16 i Kästaskolan Huddinge
Grundskola F
I matematik utgår vi från materialet "Favorit Matematik". Materialet är nivåanpassat för att alla elever ska kunna träna på sin nivå. Vi använder oss även av laborativt material, spel och lekar.

Innehåll

 

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100
 • Att markera tal på tallinjen 
 • Fler, färre och lika många
 • Att räkna addition och subtraktion.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer. 
 • Olika räknestrategier
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Lösa textuppgifter
 • Matematiska likheter
 • Geometriska figurer. 
 • vinklar
 • längd, centimeter
 • Klockan, analog: hel och halv timme.
 • Talmönster.
 • sannolikhet med tärning
 • Enkla räkneberättelser.
 • Matematiska begrepp

 

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Hur du ska lära dig: 

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Resonera kring begrepp.
 • Lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • spela spel.
 • leka lekar med matematiskt innehåll. 

Du får visa vad du kan:

 • vid gemensamma diskussioner.
 • vid enskilt arbete och i grupp/par-arbete.
 • Vid genomgångar.
 • I arbetsboken.
 • Summativt prov i slutet av varje kapitel.
 • Genom lekar och spel.  

Bedömning - Se matris 

 

Kopplingar till läroplanen

·         Syfte

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Ma

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Ma

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Ma

·         föra och följa matematiska resonemang, och

Ma

·         använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ma

·         Centralt innehåll

·         Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Ma  1-3

·         Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Ma  1-3

·         Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Ma  1-3

·         Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Ma  1-3

·         Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Ma  1-3

·         Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Ma  1-3

·         Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Ma  1-3

·         Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Ma  1-3

Matriser

Ma

 Ämnesmatris matematik 1B

 

På väg att nå förväntade kunskaper

Förväntade kunskaper för årskursen

Lösa matteproblem

 

Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till.

Välja metod

 

Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.

Beskriva lösningar

 

Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem.

Använda begrepp

 

Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.

Taluppfattning

 

Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.

Klockan

 

Du kan använda och förstår klockans hel och halvtimmar.

Proportionella samband

 

Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel hälften och dubbelt. Du använder det i situationer som du känner igen.

Göra beräkningar

 

Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.

Huvudräkning

 

Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar.

Skriftliga beräkningar

 

Du kan välja och använda enkla skriftliga metoder för att beräkna addition och subtraktion.

Likhetstecknet

 

Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.

Konstruera geometriska figurer

 

Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.

Enheter

 

Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.

Beskriva lösningar

 

Du kan kan beskriva och berätta på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.

Diskutera matematik

 

Du kan diskutera hur man väljer metoder och räknesätt. Du kan diskutera slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar. Du kan resonera om resultaten är rimliga

Innehåll:

 

 

.

lektion 1

lektion 2

lektion 3

lektion 4

2

 

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

5

Repetition

Repetition

s.6–9

talen 0–12

 

s.10–13

talen 13,14 och 15

Jobba klart

5

.14–17

talen 16,17 och 18

s.18–21

talen 19 och 20

Introduktion av klockan

UR

 

Uppgifter om klockan

6

s.22–25

hel timme

s.26–29

halv timme

Moji Klockis, klockspel

 

7

s.30–33

öva

s.34–37

mäta tid

s.38–41

favoritsidor

 

8

s.42–45

övar

s.46–49

vad har jag lärt mig

Klockan hel och halv

Diagnos 1

10

s.50–53

problemlösning

s.54–57

uppdelning av tal

s.58–61

tiotalsövergång från 8 och 9

Bedömningsstöd MA

11

s.62–65

tiotalsövergång från 6 och 7

s.66–69

tiotalsövergång från 2, 3, 4 och 5

s.70–73

tiotalsövergång på tallinjen

Bedömningsstöd MA

12

s.74–77

problemlösning

 

s.82–85

öva

Jobba klart

s.78–81

favoritsidor

 

13

s.86–89

öva

s.90–93

vad har jag lärt mig

Repetition av klockan och tiotalsövergång

Diagnos 2

15

s.94–97

Repetition av tiotalsövergång

 

subtraktion med tiotalsövergång

s.98–101

subtraktion med tiotalsövergång från 11 och 12

s.102–105

subtraktion med tiotalsövergång från 13 och 14

Jobba klart

16

s.106–109

subtraktion med tiotalsövergång från 15, 16, 17 och 18

s.110–113

problemlösning

s.114–117

favoritsidor

(Jobba klart)

 

 

 

 

 

 

17

s.118–121

sambandet mellan addition och subtraktion

s.130–133

vad har jag lärt mig

Diagnos 3

Extra uppgifter med tiotalsövergång

18

s.134–137

att mäta

s.138–141

centimeter

s.142–145

favoritsidor

 

19

s.146–149

geometriska objekt

s.150–153

punkt, linje och sträcka

s.154–157

symmetri

 

20

s.158–161

symmetri

s.162–165

vad har jag lärt mig

s.166–169

tiotal

Diagnos 4

21

s.170–173

ental och tiotal

s..174–177

DT – talföljd, mönster, regel

 

s.178–181

talen 0–100

 

22

s.182–185

jämna och udda tal

s.186–189

DT – symboler i instruktioner

s.190–193

DT – loop och slinga

Programmering

23

s.194–197

favoritsidor

s.198–201

sannolikhet

s.202–205

vad har jag lärt mig

 

24

 

 

s.206–209

vi repeterar talen 0–20

s.210–213

vi repeterar talen 0–100

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: