👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PMDK (Plan Mot Diskriminering och Kränkande behandling)

Skapad 2021-02-04 07:51 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. (Skolverket)

Innehåll

Avdelning

Taxarna 22/23

Prioriterat mål

Vårt främjande arbete utgår från perspektiven kränkande behandling och de 7 diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Sexuell läggning
 3. Ålder
 4. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 5. Religion eller annan trosuppfattning
 6. Etnisk tillhörighet
 7. Funktionsnedsättning

 

Nuläge

Vi arbetar alltid med att sätta individen i fokus...Vi diskuterar och reflekterar ofta och förändrar efter behov. Vi arbetar ständigt med empati och att vara en bra kompis. Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt där vi är närvarande, stöttande och vägleder barnen i samspel och i alla andra situationer.

 

Utveckling pågår när barnen

 •  Känner sig trygga 
 •  Visar intresse
 •  Ställer frågor
 •  Kommunicerar 
 •  Känner sig inkluderade

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 1. På taxarna arbetar vi efter att alla barn är olika men lika (olikheter berikar), barnen leker med de saker de är intresserade av och de leker med vem de vill.
 2. Barnen är så unga så vi lyfter frågor och funderingar när de uppkommer. När ett barn är nyfiket så behöver inte hela gruppen få det förklarat. Alla familjer bemöts med respekt och ska känna sig delaktiga och välkomna till oss på förskolan.
 3. Vi är noga med att möta varje unik individ oavsett ålder, kön och/eller etnicitet. Alla bemöts med respekt och alla möts efter behov och utvecklingsnivå.
 4. Självklart får individen vara den som den är. Vi pedagoger är lyhörda och möter funderingar som barnen kan ha. Barnen väljer aktivitet efter intresse och inte efter kön. Vi ser över våra lekmiljöer och lekmöjligheter.
 5. Alla barn och vårdnadshavare ska behandlas respektfullt oavsett religion eller trosuppfattning.
 6. Alla barn och vårdnadshavare ska behandlas respektfullt oavsett etnisk tillhörighet. Vi har ett medvetet förhållningssätt och tar tag i frågor och funderingar när det uppstår.
 7. Alla barn och vuxna med funktionsvariationer ska bemötas på samma villkor som övriga. Viktigt att alla barn inkluderas i barngruppen. Vi på Taxarna arbetar specialpedagogiskt och det gynnar alla. Vi anpassar miljön efter barnens behov.

 

 

 

Så här ska vi följa upp

Barn är här och nu och gruppen är i ständig förändring därför är vi pedagoger väldigt viktiga. Vi observerar och reflekterar dagligen och gör snabba förändringar om det krävs. 

 

 

 

Uppföljning

Vi observerar och följer upp vårt arbete hela tiden...

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.