👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk8 Vt21

Skapad 2021-02-04 14:22 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 – 0 Matematik
Samband är hur saker är "bundna samman" eller "hänger ihop". En "funktion" är ett typisk samband. y = 3x +1 "binder ihop" varje tänkbar tal x med ett visst y värde.

Innehåll

Planering åk 8 kap 4 SAMBAND

 Tid: vecka 5 - 10

 Prov:             Del 1: fredag 12 mars                                 Del 2: tisdag 9 mars

Syfte

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

·       Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 Kunskaper att uppnå:

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

·       Tolka olika typer av samband

·       Beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

·       Beskriva proportionella samband

 

BEGREPP ATT KUNNA

 

x-axel

y-axel

tabell

diagram

graf

formel

linjära samband

proportionell

proportionalitet

 

Arbetssätt

·       genomgång gemensamt och individuellt.

·       självständig räkning på lektionstid och andra tillfällen.

·       diskussion och gruppuppgifter i klassen.

·       Fredagstester och diagnos

 

Bedömning

·       Bedömning görs summativt med det avslutande provet, samt ditt aktiva deltagande vid gruppdiskussioner och gruppuppgifter.

·       Bedömning görs formativt under arbetets gång i form av fredagstest, diagnos och repetitionsuppgifter.

Veckoplanering Samband år 8

 

GRUNDNIVÅ

vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

5

skola

PROV Del 2

PROV Del 1

Intro - genomgång

Punkta in koordinatsystem (problempärm)

s. 152-153 Samband

Genomgång prov kap 3

6

hemma

s. 154-155 Linjära samband

s. 156-157 Fler linjära samband

Uppslaget s. 148-149

Arbetsblad

Fredagstest

Magister Christer

7

skola

s. 158-159 Proportionalitet

s. 160 Samband med hastighet

DIAGNOS

LAB Gå & Jogga

8

LOV

LOV

LOV

LOV

9

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN       

10

Repetition

PROV

Studiedag

PROV

 

HÖGRE NIVÅ

vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

5

skola

PROV Del 2

PROV Del 1

Intro - genomgång

Punkta in koordinatsystem (problempärm)

s. 138-139 Samband

Genomgång prov kap 3

6

hemma

s. 140-141 Linjära samband

s. 142-143 Fler linjära samband

Uppslaget s. 148-149

Arbetsblad

Fredagstest

Magister Christer

7

skola

s. 144-145 Proportionalitet

s. 146-147 Samband med hastighet

DIAGNOS

LAB Gå & Jogga

8

LOV

LOV

LOV

LOV

9

RÖD

RÖD

RÖD

RÖD/Svart

10

Repetition

PROV

Studiedag

PROV

 

Filmer med genomgångar:

Jämföra priser i diagram                              s. 140-141 / s. 154-155

https://youtu.be/WBaA2xEb5EI?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Fler linjära samband                                   s. 142-143 / s. 156-157

https://youtu.be/g4o8c_PHdoU?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Proportionalitet                                           s. 144-145 / s. 158-159

https://youtu.be/2cE7NrEWD2k

https://youtu.be/_59w3DJkeF8?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Samband                                                   s. 146-147 / s. 160

https://youtu.be/g4o8c_PHdoU?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Rita koordinatsystem                                  intro

https://www.youtube.com/watch?v=8WlRBeqbUBY&feature=emb_logo

 

Sätta ut koordinater                                    intro

https://www.youtube.com/watch?v=595sUrMDGG8&feature=emb_logo

 

Räkna med funktioner

https://youtu.be/QVaMX4JnauY

 

Räta linjer (även ekvationen, behöver bara kunna tolka dessa i år) https://youtu.be/4Qhu2mm6kKg

 

Funktioner https://youtu.be/uUKwOIcl9J0

 

Uttryck, funktioner och ekvationer https://youtu.be/MWqSzBPXBTA

Matriser

Ma
Samband kap 4 åk 8 VT21

Inte tillräckligt grundläggande nivå
Grundläggande nivå, E
Mer än grundläggande nivå, C
Mycket mer än grundläggande nivå, A
Problemlösning
Du har inte visat att du kan använda metoder och strategier för att lösa grundläggande problem på en nivå som krävs för årskursen.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning
Begrepp
Du har inte visat att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp som är aktuella för årskursen och/eller har inte visat att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan visa att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du har inte visat att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Du har inte visat att du kan förklara en lösning kortfattat med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.
Kommunikation
Du har inte visat att du kan beskriva hur du löst uppgifter och/eller använder inte ett delvis matematiskt språk.
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.