👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling enligt Bornholmsmodellen för 3-4 åringar

Skapad 2021-02-04 14:18 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Språksamlingar enligt Bornholmsmodellen är en väl beprövad undervisningsmetod när det gäller att öka barns språkmedvetenhet och kommunikativa uttryck. Modellen används i hela kommunen och resultatet utvärderas kontinuerligt av oss pedagoger. Materialet är uppdelat i två olika åldersgrupper. På Eken kommer våra treåringar att ingå i en grupp som har samlingar utifrån deras nivå.

Innehåll

Syfte

Syftet med våra språksamlingar är att öka barnens intresse och medvetenhet om språkets olika ljud och uppbyggnad men framför allt dess kommunikativa betydelse. Perspektivet i materialet Bornholmsmodellen utgår ifrån att se språket som en fråga om kommunikation- hur människor möts och förstår varandra, förmedlar och utvecklar kunskap och upplevelser tillsammans, och hur vi uttrycker känslor, fantasier och önskningar. Enligt förskolans läroplan ska förskolan ge varje barn förutsättningar för att utveckla ett nyanserat språk och ordförråd för att kunna uttrycka tankar och för att kunna kommunicera med andra i olika sammanhang.

Mål

Vårt mål är att barnen ska få en positiv bild av högläsning, ramsor, språklekar och andra språkliga aktiviteter. Språk ska vara något roligt och något vi gör tillsammans! Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära och ge dem motivation och förutsättningar som förberedelse inför framtida läs och skrivinlärning. Fokus den här terminen kommer att ligga på att få barnen att använda sitt talspråk så mycket som möjligt.

Metod

Vi kommer att arbeta med boken Före Bornholmsmodellen-språksamlingar i förskolan där man systematiskt byggt upp olika samlingar utifrån sagoböcker (en bok per vecka) där högläsning, boksamtal, återberättande och även en del dramatiserande och bildmaterial ingår. Upprop, ramsor, sånger och olika språklekar ingår också i samlingarna. Språklekarna går bland annat ut på att barnen ska lära sig rimma, klappa stavelser, förstå sammansatta ord, kunna urskilja olika språkljud med mera. Allt på ett roligt och lekfullt sätt. 

Vi kommer att ha tre till fyra samlingar, på ca 10 minuter, i veckan. Vid varje samling har vi återkommande moment såsom upprop på olika sätt, veckans ramsa och ett avslut. Innehållet däremellan varierar dag från dag mellan antingen att arbeta med veckans bok eller att ha en språklek. Till vår hjälp har vi pedagoger sammanställt språkpåsar med olika innehåll för att på så sätt åskådliggöra undervisningen på ett mer lättillgängligt sätt för barnen. Vi vill först och främst få barnen att lyssna på sagor, höra olika språkljud, att härma och kunna använda sitt språk till att kommunicera med andra.

Dokumentation

Dokumentation sker vid utvalda tillfällen i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18