👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-05 08:24 i Svenstorps förskola Ale
Förskola
Vi har valt sagan om bockarna Bruse för att ge barnen förutsättningar att i första hand utveckla språk, kreativitet och fantasi men också matematik. Barnen skall också ges förutsättningar till att utveckla sin inlevelse och samarbetsförmåga.

Innehåll

Mål:
Vi vill att barnen skall utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp och se samband mellan begrepp.

Utveckla sin förmåga för grundläggande matematik såsom antal, ordning, läge och riktning.

 

Vi vill också ge förutsättningar för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga, fantasi och föreställningsförmåga och att förmedla tankar och erfarenheter genom skapande, gestalning, sång och musik.

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med olika material och tekniker. 

 

Hur gör vi?

 

Vi använder oss av konkret material i form av böcker, sagolådor, flanosaga, sång, musik och gestalning. Vi ser till att det finns lärandemiljö tillgänglig där barnen på eget initiativ kan leka/ageraoch reflektera över arbetet.

 

  Det är viktigt att vi pedagoger är närvarande, nyfikna och delaktiga i barnens lek, att vi finns på golvet på barnens

nivå för att sätta ord på det de gör, leda dem framåt i sagans lek och är lyssnande och inkännade.

 

Metod:

 

Vi introducerar temat med hjälp av flano-sagan och boken om Bockarna Bruse, konkret med figurer från sagan och genom att dramatisera sagan för barnen och använda sången om Bockarna Bruse. Vi kommer att ha boksamtal med de olika varianterna av Bockarna Bruse.

 

 

Dokumentation:

Vi kommer dokumentera på Unikum. Dokumentationen kommer ligga som grund för hur projektet fortlöper och för barnens och pedagogernas reflektioner och samtal kring Bockarna Bruse. Dokumentationen ligger även till grund för personalens fortsatta planering av projektet och för våra egna reflektioner och diskussioner. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18