Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling på Stjärnan

Skapad 2021-02-05 09:41 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att ha extra fokus på området språkutvecklande arbetssätt under 2021, vilket är ett av förskolans prioriterade mål. I denna planering berättar vi på Stjärnan hur vi tänker kring ett språkutvecklade arbetssätt på avdelningen.

Innehåll

Nuläge

Stjärnans barngrupp som består av förskolans yngsta barn är i den begynnande språkutvecklingen. En stor del av barnens kommunikation sker genom kroppsspråk, tex gester och att peka. En del har även börjat använda sig av fler och fler ord.

Vi vill ge barnen fler verktyg för att kommunicera. En del barn uttrycker frustration. Vi ska använda oss av tecken och bildstöd i större utsträckning i förskolans vardag/rutiner. 

Mål

Vi ska ge barnen fler verktyg för att kommunicera. Finna glädje och motivation i att utforska och använda språket. 
Ge barnen förutsättningar att ta til sig TAKK, bildstöd samt ord och ljud.

Syfte

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver  (Lpfö, 18).

Genomförande

Samlingen kommer att vara det tillfälle då vi till största del genomför vår planerade undervisning. Vi arbetar kring projektet: Djur i vår närhet, där språkutveckling har ett särskilt fokus. Vi ska använda oss av sånger, rim och ramsor. TAKK, ord och begrepp samt kroppsspråk. 

Vi ska även läsa böcker, använda sagopåsar, handdockor i form av djur, dramatisera och leka djur. Utforska och leka tillsammans med barnen och sätta ord på det som finns och sker i deras närhet. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer under arbetets gång att dokumentera barnens lärprocesser med iPad. Använda oss av Unikum men även göra dokumentationen synlig för barnen på en iPad, eller/och med projektorn.

Ansvar

Stjärnans pedagoger har ansvar för genomförande, dokumentation, reflektion och uppföljning.

Uppföljning

På planeringstider och utvecklingsdagar kommer vi följa upp och utvärdera det vi genomfört och använda dessa reflektioner för att gå vidare i projektet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: